The Labor-market Effects of Service Offshoring: A Synthetic Control Approach with High-dimensional Microdata

Abstract

I use novel high-quality survey data on firms’ international sourcing activities combined with firm-level financial and linked employer–employee data to study the effect of services offshoring on wages and employment. To overcome the endogeneity related to reverse causality and omitted variables, I use microsynth, a variation of the synthetic control method specially developed for high-dimensional microdata. I find that offshoring firms pay higher wages for both high-skilled and low-skilled workers, and employ fewer FTE workers compared with a synthetic control, but these effects take several years to appear.

Palveluiden ulkoistamisen työmarkkinavaikutukset

Tiivistelmä

Tarkastelen palvelu-ulkoistuksen vaikutuksia työllisyyteen ja yritysten maksamiin palkkoihin suomalaisella aineistolla. Tutkimus perustuu Eurostatin vuonna 2011 tekemään Global Value Chains -kyselytutkimukseen. Kyselyn vastaajajoukoksi oli valittu edustava otos suomalaisia yrityksiä. Tunnistan kyselytutkimuksen perusteella yritykset, jotka ryhtyivät ostamaan ulkoistettuja palveluita ulkomailta vuosien 2009–2011 aikana.

Keskeinen haaste ulkoistuspäätöksen tuottavuusvaikutusten identifioimisessa on, että ulkoistajayritykset eroavat ei-ulkoistajayrityksistä monilla eri tavoilla. On esimerkiksi mahdollista, että ulkoistajayritykset ovat kannattavampia tai niiden odotukset tulevaisuudesta ovat positiivisempia jo ennen ulkoistusta. Ratkaisen tämän haasteen hyödyntämällä synteettisen kontrollin menetelmää ei-ulkoistajien tilastollisen vertailuryhmän muodostamiseen.

Tulosten perusteella ulkoistaminen korottaa yrityksissä maksettuja palkkoja, mutta ulkoistajayritykset työllistävät vähemmän ihmisiä. Näiden vaikutusten ilmenemiseen menee kuitenkin useita vuosia.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 97
Päiväys
28.10.2022
Avainsanat
Palveluiden ulkoistaminen, Ulkoistaminen
Keywords
Service offshoring, Offshoring
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
F14, C33, J31
Sivuja
42
Kieli
Englanti