Effective Fiscal Policy in an Aging Economy: Evidence from a BVAR Analysis

Abstract

As people age, their consumption and saving behavior tends to change. At the same time, the share of age-related public spending increases, leaving less resources for fiscal stimulus, especially if public debt ratio is already high. Using Finnish data in a Bayesian VAR model, we show that the composition of public spending matters for the effectiveness of fiscal stimulus in an aging economy. Our results suggest that increasing social transfers targeted mostly to the elderly boosts the economy less than increasing consumption expenditure that financially benefits the working aged population. This is due to a different saving and consumption behavior of the population group benefitting from the fiscal impulse. The results imply that in an aging economy targeting fiscal measures becomes more important than ever.

Tehokas finanssipolitiikka ikääntyvässä taloudessa

Tiivistelmä

Väestön ikääntyessä säästämis- ja kulutustottumukset tyypillisesti muuttuvat. Samalla väestön ikääntyminen kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia menoja kaventaen finanssipoliittista liikkumavaraa erityisesti, jos julkinen talous on jo valmiiksi velkaantunut. Tämä tutkimus osoittaa suomalaisella aineistolla ja bayesiläisellä vektoriautoregressiivisellä mallilla, että julkisten menojen rakenne vaikuttaa finanssipolitiikan tehokkuuteen ikääntyvässä taloudessa. Tulokset viittaavat siihen, että ikääntyneille kohdistetut tulonsiirrot lisäävät talouden aktiviteettia vähemmän kuin julkiset kulutusmenot, jotka rahallisesti hyödyttävät työikäistä väestöä. Syynä ovat eri menolajeista rahallisesti hyötyvien väestöryhmien väliset erot säästämisessä ja kulutuksessa. Tulos merkitsee sitä, että finanssipoliittisten toimien kohdentaminen ikääntyvässä taloudessa on entistä tärkeämpää.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)
Tutkimusryhmät
Työmarkkinat ja koulutus
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 110
Päiväys
12.12.2023
Avainsanat
Väestön ikääntyminen, Finanssipolitiikka, Bayesiläinen rakenteellinen vektoriautoregressiivinen malli
Keywords
Population aging, Fiscal policy, Bayesian structural vector autoregressions
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
E62, H30, J10, C11
Sivuja
22
Kieli
Englanti