Toimialakatsaus 2018:2

Etla arvioi syyskuussa julkaistussa ennusteessaan, että koko teollisuuden tuotos kasvaa 4 prosenttia tänä vuonna ja 3,3 prosenttia vuonna 2019. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisen sarjan (2015=100) mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 3,6 prosenttia viimevuotisesta. Teollisuustuotanto saattaa tänä vuonna jäädä hieman odotettua pienemmäksi.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi Suomessa kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 6 prosenttia vuodentakaisesta, mikä oli enemmän kuin Saksassa. Elektronisten ja optisten tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ja Saksaan on lisääntynyt tuntuvasti tänä vuonna. Metallien jalostuksen toimialan työn tuottavuus nousi viime vuonna peräti 42 prosenttia ja kohosi siten uusiin huippulukemiin, kun arvonlisäys kasvoi 45 prosenttia vuodentakaisesta. Tuottavuuden kasvu jää tänä vuonna selvästi pienemmäksi, mutta sen odotetaan edelleen pysyvän vahvoissa lukemissa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta on kasvanut merkittävästi, mikä kuitenkin on lähinnä uusien laivatilausten ansiota. Suomessa koneiden ja laitteiden tuotanto oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 5,8 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2008 vastaavana ajanjaksona. Saksassa tuotantomäärä on nyt vuoden 2008 lukemissa. Myös metallituotteiden valmistuksen kasvuvauhti on tänä vuonna ollut korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Tullitilastojen mukaan arvoltaan 66 prosenttia moottoriajoneuvoista vietiin tammi-elokuussa Saksaan. Valtaosa autoista päätyy lopulta Yhdysvaltoihin. Moottoriajoneuvojen viennin määrä lisääntyy tänä vuonna hieman syyskuussa arvioitua vähemmän, koska vientimäärä putosi yllättäen hyvin voimakkaasti elokuussa.

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) huomattavan arvonlisäyksen nousun myötä työn tuottavuus nousi noin 15 prosenttia vuonna 2017. Ennustevuosina tuottavuuden kasvuvauhti jää selvästi tätä hitaammaksi. Puutuoteteollisuuden vienti Algeriaan on tänä vuonna noussut voimakkaasti tuontilisenssien poistumisen myötä. Alan kannattavuus nousee lähivuosina hieman, kun yksikkötyökustannukset vähenevät ja tuotoksen hinta nousee. Kemianteollisuuden uusien tilausten arvo on nousussa, ja tuotannon odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Elintarviketeollisuuden vienti kehittyy tänä vuonna heikommin kuin kansainvälinen vientikysyntä, mutta ensi vuonna viennin odotetaan piristyvän. Alan kannattavuus pysyy verrattain heikkona. Tevanake-teollisuuden kannattavuus pysyy sen sijaan hyvänä. Toimialan omavaraisuusaste on korkea.

Arvioimme syyskuussa, että rakentamisen tuotos kasvaa tänä vuonna 4,1 prosenttia ja arvonlisäys 3,6 prosenttia. Rakentamista ennakoivat suhdanneindikaattorit kuten mm. uudistalojen aloitukset ja lupahakemukset sekä suhdannekyselyt viittaavat rakennusalan ajautuvan taantumaan ensi vuonna. Etenkin asuntotuotannon arvioidaan notkahtavan voimallisesti ensi vuonna, samalla kun maa- ja vesirakentamisen kasvu on hidasta.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa 2,2 prosenttia tänä vuonna ja 2,1 prosenttia vuonna 2019. Kaupan alan arvonlisäyksen kasvutahti hidastuu ensi vuonna vajaaseen 2 prosenttiin. Myyntiä tukee kuluttajien ostovoiman kasvu, joka perustuu työllisyyden parantumiseen ja palkkojen nousuun. Tukkukaupan kasvu on hidastunut. Koko kaupan alan työn tuottavuuden kasvu pysyy ennustevuosina 2 prosentin tuntumassa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan näkymät ovat suhteellisen hyvät, mutta toimialan kasvu on hidastumassa. Huoneenkäyttöaste ja ulkomaisten matkailijoiden määrä ovat kääntyneet pieneen laskuun. Samaan aikaan kapasiteetin eli huoneiden määrä on kasvanut. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kasvu hidastuu tavaraviennin ja rakentamisen hiipumisen myötä.

Rahoitus- ja vakuutusalan arvonlisäyksen kehitys on hidasta ja volatiilia. Asuntolainojen kannan kasvu on hidastunut, ja uusien lainojen osalta pankkien marginaalien aleneminen on pysähtynyt. Odotukset korkojen noususta ovat voimistuneet. Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan tuotoksen määrän kasvu hidastuu ennustevuosina. Kasvu on keskimäärin 2 prosenttia vuodessa, kiinteistöalalla hieman muita vähemmän. Tuottavuuskasvu on hidasta.

Julkaisun tietoja

Päiväys
26.11.2018
Sivuja
76
Kieli
Suomi