Toimialakatsaus 2013:2

Berg-Andersson BirgittaKaseva HannuMankinen Reijo

ETLA arvioi syyskuussa julkaistussa ennusteessaan, että teollisuustuotanto supistuu vielä vuonna 2013 runsaat 2 prosenttia ja kääntyy vuonna 2014 runsaan 3 prosentin kasvuun. Yksityisten palvelutoimialojen tuotoksen arvioitiin kasvavan prosentin vuonna 2013 ja 2 prosenttia vuonna 2014. Rakentamisen odotettiin supistuvan vajaat 3 prosenttia vuonna 2013 ja kasvavan vajaat 3 prosenttia vuonna 2014.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tilauskannat ovat hyvin matalalla tasolla ja vienti kehittyy heikommin kuin alan kansainvälinen vientikysyntä. Metallien jalostuksen vienti sen sijaan kasvaa nopeammin kuin kansainvälinen kysyntä. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskannat näyttävät vakiintuneen aiempaa matalammalle tasolle. Paperiteollisuuden (ml. sellu- ja kartonkiteollisuus) kannattavuus pysyy ennustevuosina vakaana ja investointiaste on matala. Puutuoteteollisuuden vienti on nousussa, runsaat viidennes alan viennistä suuntautuu Kaukoitään. Japani on tärkein vientimaa. Kemikaalien ja kumi- ja muovituoteteollisuuden vientihinnat ovat viime vuosina jonkin verran alentuneet. Alan vienti on kasvanut hieman nopeammin kuin kansainvälinen kysyntä. Noin 80 prosenttia koko kemianteollisuuden viennistä menee Eurooppaan. Elintarviketeollisuuden tuotoksesta valtaosa päätyy kotimaiseen kulutukseen. Viennistä vajaat kolmasosa menee Venäjälle. TEVANAKE-teollisuuden viennistä lähes 90 prosenttia suuntautuu Eurooppaan. Toimialan viennistä neljäsosa menee Venäjälle.

Rakennustuotannon määrän odotetaan elpyvän hitaasti ennustejaksolla. Rakennusalan työpaikkojen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2014. Kaupan tuotannon kasvun arvioidaan lähivuosina jatkuvan vaimeana kotimaisen kysynnän heikon kehityksen vuoksi. Majoitus- ja ravitsemisalalla suhdannenäkymät ovat epävarmat ja kannattavuus on aiempaa heikompi. Liikennepalvelujen kysyntä pysyy vaimeana. Työn tuottavuuden odotetaan lisääntyvän keskimäärin prosentin vuodessa. Rahoitus- ja vakuutusalan suhdannenäkymät ovat pysyneet kohtuullisina. Liike-elämää palvelevan toimialan odotetaan elpyvän vasta ennustejakson loppupuolella kokonaistuotannon kasvun voimistumisen myötä.

Julkaisun tietoja

Päiväys
09.12.2013
Sivuja
67
Kieli
Suomi