Specialisation and/or Convergence: Structure of European Exports and Production

Tässä tutkimuksessa analysoidaan EU-maiden viennin ja tehdasteollisuuden arvonlisäyksen erikoistumisen astetta Herfindahl-Hirschmann-indeksillä sekä rakenteellista samankaltaisuutta Fingerin ja Kreininin (1979) similariteetti-indeksillä. Analysoimme lisäksi maiden bkt:n kasvuvauhtien lähentymistä euroalueen keskimääräiseen ja vertaamme kehitystä viennin samankaltaisuuteen.  Toimialatasolla (HS2) EU15-maat erikoistuivat viennissään enenevässä määrin ennen euron käyttöönottoa vuonna 1999, minkä jälkeen erikoistuminen on vähentynyt. Maiden vienti on kuitenkin erikoistunut euroaikanakin, kun käytetään tarkempaa HS6-tuotetasoa. Tehdasteollisuuden (21 toimialaa) arvonlisäyksellä tarkasteltuna tuotanto on erikoistunut sekä ennen euron käyttöönottoa että sen jälkeen. Entisten siirtymätalousmaiden osalta vientitulokset ovat erilaisia, mikä kuvastaa niiden talouksien transformaatiota. Lisäksi vuoden 2008 jälkeinen talouskriisi luo tuloksiin erikoistapauksia. Vientirakenteet yhtäläistyivät ennen vuotta 2008. Sen sijaan tehdasteollisuuden arvonlisäyksen samankaltaisuus väheni. Maiden bruttokansantuotteiden kasvuvahti on ollut euroaikana keskenään  samankaltaisempaa kuin vuosina 1992–1999. Vientirakenteen samankaltaisuus korreloi positiivisesti sen kanssa, kuinka samankaltainen bkt:n kasvuvauhti on suhteessa euroalueen keskiarvoon. Puolentusinaa maata kuitenkin poikkeaa enemmänkin bkt:n kasvun yleiskehityksestä, niiden joukossa euroalueelta Kreikka, Malta ja Slovakia

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 12
Päiväys
13.06.2013
Avainsanat
Vienti, teollisuus, erikoistuminen, samankaltaisuus, bkt:n kasvu
Keywords
Exports, manufacturing, specialisation, similarity, GDP growth
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
F14, F15, F44
Sivuja
29
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti