Simulointeja yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista Suomessa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa simuloidaan yhteisöveron alennuksen kansantaloudellisia ja julkisen talouden vaikutuksia kahdella dynaamisella mallilla. FOG-malli on Suomen talouteen kalibroitu yleisen tasapainon malli ja NiGEM on monen maan estimoitu makromalli. Tulosten mukaan yllättävä yhteisöverotuksen kevennys kohdentuu uusien investointien lisäksi olemassa olevaan pääomakannan tuottoon. Verotulomenetykset kapitalisoituvat yritysten arvoon ja kohdentuvat osittain nykyisille pääoman omistajille, joista merkittävä osa on ulkomaisia. Investoinnit kasvavat, mutta työvoiman tarjontareaktion vaimeus vähentää vaikutuksia tuotantoon. Palkat nousevat, samoin kuin niihin sidoksissa olevat julkiset menot. Voitot ennen veroja eivät juuri muutu. Veronkevennyksen veropohjia kasvattavat vaikutukset kompensoivat mallityypistä riippuen 30–50 prosenttia yhteisöverotulojen menetyksistä. Jos huomioidaan myös julkisten menojen kasvu, niin itserahoitusaste alenee 25–30 prosenttiin. Jos yhteisöveroalennus olisi ilmoitettu etukäteen, olisivat sekä kansantaloudelliset että julkisen talouden vaikutukset merkittävästi suotuisammat. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että kevennys lisää monikansallisten yritysten voittojen näyttämistä Suomessa.

Simulating the Dynamic Effects of Corporate Income Tax Cut in Finland

Abstract

This study simulates with two dynamic models the macroeconomic and public finance outcomes of a reduction in the corporate income tax rate in Finland. FOG-model is a dynamic CGE model, which is calibrated to the Finnish economy. NiGEM is a multi-country macroeconometric model. The results show that a surprising cut in the corporate income tax rate falls after all adjustments both on new investments and the yield of existing capital. The losses in the tax revenues are capitalized in the market value of the firms, of which many are partly foreign-owned. Investments increase, but the influence in production is mitigated by low reaction of labour supply. Wages increase as well as the public expenditure relates to wages. Gross profits do dot change much. The dynamic effects on tax bases compensate for 30–50 per cent of the losses in the corporate income tax revenues, depending on the model used. If also the increased public expenditure is considered, the compensation rate falls to 25–30 percent. If the tax rate cut is announced well in advance, both the macroeconomic and the public finance results are more favourable. The simulations do not consider the positive effects of profit shifting on corporate income tax revenues.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 41
Päiväys
11.12.2014
Avainsanat
Yritys- ja pääomatuloverotus, Dynaamiset vaikutukset, Yleisen tasapainon malli, Makroekonometrinen malli
Keywords
Corporate and capital income taxation, Dynamic effects, CGE model, Macroeconometric model
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H22, H25, C54, C68
Sivuja
34
Kieli
Suomi