Simulointeja yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista Suomessa

Tässä tutkimuksessa simuloidaan yhteisöveron alennuksen kansantaloudellisia ja julkisen talouden vaikutuksia kahdella dynaamisella mallilla. FOG-malli on Suomen talouteen kalibroitu yleisen tasapainon malli ja NiGEM on monen maan estimoitu makromalli. Tulosten mukaan yllättävä yhteisöverotuksen kevennys kohdentuu uusien investointien lisäksi olemassa olevaan pääomakannan tuottoon. Verotulomenetykset kapitalisoituvat yritysten arvoon ja kohdentuvat osittain nykyisille pääoman omistajille, joista merkittävä osa on ulkomaisia. Investoinnit kasvavat, mutta työvoiman tarjontareaktion vaimeus vähentää vaikutuksia tuotantoon. Palkat nousevat, samoin kuin niihin sidoksissa olevat julkiset menot. Voitot ennen veroja eivät juuri muutu. Veronkevennyksen veropohjia kasvattavat vaikutukset kompensoivat mallityypistä riippuen 30–50 prosenttia yhteisöverotulojen menetyksistä. Jos huomioidaan myös julkisten menojen kasvu, niin itserahoitusaste alenee 25–30 prosenttiin. Jos yhteisöveroalennus olisi ilmoitettu etukäteen, olisivat sekä kansantaloudelliset että julkisen talouden vaikutukset merkittävästi suotuisammat. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että kevennys lisää monikansallisten yritysten voittojen näyttämistä Suomessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 41
Päiväys
11.12.2014
Avainsanat
yritys- ja pääomatuloverotus, dynaamiset vaikutukset, yleisen tasapainon malli, makroekonometrinen malli
ISSN
2323-2455, 2323-2447
Jel
H22, H25, C54, C68
Sivuja
34
Hinta
15 €
Saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi