Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä

Ropponen OlliViertola MarikaKari SeppoValkonen Tarmo

Tiivistelmä

Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia yritysverotuksen uudistamiseksi. Tunnistamme tässä raportissa keskeisimmät kansainväliset ehdotukset yritysverotuksen uudistamiseksi ja arvioimme niiden vaikutuksia sekä suomalaisten yritysten verotaakkoihin että Suomen valtion verokertymään. EU:n esittämä yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB) heikentäisi suomalaisten yritysten investointihalukkuutta lisäämällä investoinnilta vaadittavaa tuottovaatimusta. Se myös pienentäisi Suomen valtion verotuottoja. OECD:n esittämä ylivoittojen uudelleenjakamiseen perustuva reformi (Pilari 1) ei puolestaan muuttaisi yritysten verotaakkoja eikä valtion verotuottoja. Minimivero (Pilari 2) on tarkastelluista uudistusesityksistä ainoa, joka on Suomelle kaikissa suhteissa houkutteleva. Se lisää suomalaisten yritysten investointihaluja ja laskee niiden verotaakkaa siten, että Suomen valtion verotulot samalla nousevat. Minimiveron tason osalta esitetty 15 prosenttia on sekä yritysten että valtion kannalta parempi vaihtoehto kuin tätä korkeampi minimivero.

Katso myös Etla Muistio nro 120 The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä.

Finnish Companies in the Vortex of International Tax Reforms

Abstract

International corporate tax system does not succeed very well in taxing the cross-border business of the multinational enterprises. Therefore, both the European Union (EU) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) have proposed several tax reforms. We recognize in this Etla Report the most central corporate tax reform proposals and evaluate their effects on the tax burden of the Finnish companies and on the tax revenues in Finland. The common consolidated corporate tax base (CCCTB) proposed by the OECD, would reduce the investment incentives by increasing the tax burden of companies. It would also reduce the corporate tax revenues in Finland. The reallocation of residual profits (Pillar 1) would neither affect Finnish companies nor tax revenues in Finland. Minimum tax (Pillar 2) is the only reform that provides favorable outcomes for both companies and government. It increases the investment incentives of companies by reducing their tax burden, while at the same time increasing the tax revenues in Finland. The proposed 15 percent minimum tax rate is better option from both the company and the government perspective than higher minimum tax rates.

See also Etla Brief no 120 The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä. 

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 138
Päiväys
12.04.2023
Avainsanat
Kansainvälinen yritysverotus, Monikansalliset yritykset, Investoinnit, BEFIT, Pilari 1, Pilari 2, C(C)CTB
Keywords
International corporate taxation, Multinational enterprises (MNEs), Investments, Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), Pillar 1, Pillar 2, Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB)
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H25, H71, F21, F23, G11
Sivuja
66
Kieli
Suomi