Poisto-oikeudet, investoinnit ja julkinen talous

Määttänen Niku

Tiivistelmä

Aineelliset investoinnit tulee yleensä vähentää verotuksessa poistoina usean vuoden kuluessa. Korotetut poistot sallisivat investointien poistamisen nykyistä nopeammin. Jos poisto-oikeus nostetaan sataan prosenttiin, voidaan puhua täydestä tai vapaasta poisto-oikeudesta. Tällöin yritykset saavat vähentää koko investointimenon hankintavuoden verotuksessa. Pyrin tässä raportissa kuvaamaan, miten korotetut poistot tai täysi poisto-oikeus vaikuttaisivat investointeja ja niiden rahoitusta koskeviin taloudellisiin kannustimiin, investointien määrään ja julkiseen talouteen.

Korotetut poistot todennäköisesti lisäisivät investointeja ja kasvattaisivat sitä kautta ajan myötä useita veropohjia. Suomen suhteellisen matala yhteisöveroaste, nykyinen matala korkotaso ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen erityispiirteet pienentävät korotettujen poistojen vaikutusta investointeihin. Samat asiat toisaalta pienentävät korotettujen poistojen riskejä julkisen talouden kannalta. Pysyvänä ratkaisuna täysi poisto-oikeus olisi perusteltua yhdistää korkovähennyksen poistamiseen sellaisten lainojen osalta, jotka yritys on ottanut investointien rahoittamiseksi. Tällainen ns. kassavirtaverotus lisäisi verotuksen neutraalisuutta keventämällä omalla pääomalla rahoitettujen investointien tuoton verotusta ja asettamalla oma ja vieras pääoma verotuksessa samalle viivalle.

Investment Expensing, Investment and Public Finances

Abstract

At present, businesses in Finland can deduct the cost of many investment goods from taxable income only gradually over several years. Higher expensing limits would allow them to deduct investments costs faster, while full expensing would allow them to deduct the cost of investment goods in full in the year they are purchased. In this report, I explain how investment expensing rules affect the profitability of investment and the neutrality of the corporate taxation and discuss how higher expensing limits or a move to full expensing would likely affect investment and public finances in Finland.

The current relatively low corporate tax rate, low interest rates, and the special tax treatment of dividends from non-listed companies reduce the likely impact of higher expensing limits on aggregate investment. However, the risks to public finances would be small as well. From the point of view of tax neutrality, a permanent move to full expensing should be combined with the elimination of interest deduction for investment loans.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 96
Päiväys
02.12.2019
Avainsanat
Poisto-oikeus, Investoinnit, Yritysverotus
Keywords
Capital expensing, Investment, Corporate taxation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
H25, D25
Sivuja
18
Kieli
Suomi