Transition to Carbon Neutrality: Implications for Productivity, Competitiveness and Investments

Abstract

In light of Finland’s commitment to carbon neutrality, this project examined the implications of the green transition on its economy, outlining the complex relationship between environmental regulations, structural change, and productivity, while emphasizing the crucial role of green investments.

The main findings can be summarized as follows: 1) Environmental regulations have diverse effects on firms and the overall economy, leading to adaptations and triggering changes in market dynamics. 2) The effect of structural change on productivity is complex, highlighting the need to improve the productivity of continuing firms. 3) Finland’s carbon intensity aligns closely with the EU average, with improvements in most industries, but challenges persist in certain industries. 4) Financing the green transition is complex due to uncertain future investments, potential government intervention reasons, and sector-specific challenges.

Finland’s successful green transition relies on stricter environmental regulations, efficient carbon pricing, and the promotion of green technologies, supported by customized regulations and sustainable consumption. Additionally, it necessitates a consistent environmental policy, a long-term investment strategy, increased green technology R&D, and support for startups to foster innovation and sustainability.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:62.

Siirtymä hiilineutraaliuteen: Vaikutukset tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja investointeihin

Tiivistelmä

Suomi on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteisiin. Tämä projekti tarkasteli vihreän siirtymän yhteyksiä Suomen talouteen, ottamalla huomioon ympäristömääräyksien, rakenteellisen muutoksen ja tuottavuuden monimutkaiset yhteydet, korostaen samalla vihreiden investointien keskeistä roolia.

Tärkeimmät havainnot voidaan tiivistää seuraavasti: 1) Ympäristömääräyksillä on moninaisia vaikutuksia yrityksiin ja kokonaistalouteen, mikä johtaa markkinadynamiikan muutoksiin. 2) Rakenteellisen muutoksen vaikutus tuottavuuteen on monimutkainen, mikä korostaa tarvetta parantaa jatkavien yritysten tuottavuutta. 3) Suomen hiili-intensiteetti on lähellä EU:n keskiarvoa, vaikkakin useilla toimialoilla havaitaan hiili-intensiteetin parannusta ja toisaalta tietyillä toimialoilla haasteita. 4) Vihreän siirtymän rahoittaminen voi olla haastavaa, koska meidän on vaikea ennustaa tulevia investointeja, toimialakohtaisia haasteita tai valtion asettamia politiikkapäätöksiä.

Suomen menestys vihreässä siirtymässä perustuu tiukempiin ympäristömääräyksiin, tehokkaaseen hiilidioksidin hinnoitteluun ja vihreiden teknologioiden edistämiseen, ottaen samalla huomioon kohdennetut määräykset ja kestävän kulutuksen. Lisäksi vihreä siirtymä edellyttää johdonmukaista ympäristöpolitiikkaa, pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa, vihreiden teknologioiden tutkimusta ja kehitystä, sekä uusien yritysten tukemista innovaation ja kestävyyden edistämiseksi.

Katso myös Miten Suomi menestyy vihreässä siirtymässä? -julkaisu.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:62.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
04.12.2023
Avainsanat
Hiilineutraalius, Ympäristöpolitiikka, Vihreä siirtymä, Tuottavuus
Keywords
Carbon neutrality, Environmental policy, Green transition, Productivity
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:62
Sivuja
103
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
urn.fi