Impacts and indicators of Innovation Ecosystems – A Framework for Analysis

Laasonen ValtteriNyman JuhoFornaro PaoloLähteenmäki-Smith KaisaKolehmainen JariKoski HeliRanta Tommi

Abstract

The INNOVA project has produced information and tools to support the assessment of the impact of innovation ecosystems. Ecosystems are recognised to play an increasingly important role in the implementation of EU and Finnish innovation and industrial policies. However, assessing and measuring the impacts of different kind of ecosystems is challenging and requires a wide range of data and ecosystem-specific reviews. The empirical review carried out in this study will help to identify innovation ecosystems and their impacts. The built framework and case studies provide a basis for impact assessment of innovation ecosystems.

The results of the statistical analysis show a strong link between companies’ participation in innovation ecosystems and better firm-level innovation performance. However, it is not possible to identify the causal links between the effects of innovation ecosystems on the basis of the reviews.

When examining the impacts of innovation ecosystems, special attention should be paid to the extent to which innovation ecosystems increase RDI cooperation between organisations and generate innovations that benefit society more broadly. The recommendations of the study emphasise the long-term nature of innovation policy and its monitoring, and the importance of cooperation between RDI funders, as well as impact-oriented policy formulation and implementation.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:23.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuus ja indikaattorit – Viitekehys vaikutusten arvioinnille ja mittaamiselle

Tiivistelmä

INNOVA-hankkeessa on tuotettu tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten arvioinnin tueksi. Ekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys EU:n ja Suomen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Erityyppisten ekosysteemien vaikutusten arviointi ja mittaaminen on kuitenkin haastavaa ja vaatii monipuolista aineistoa sekä ekosysteemikohtaista tarkastelua. Hankkeessa toteutettu empiirinen tarkastelu auttaa innovaatioekosysteemien ja niiden vaikutusten tunnistamisessa. Rakennettu viitekehys ja tapausesimerkit tarjoavat perustan innovaatioekosysteemien vaikutusten tarkastelun ja arviointiin.

Tilastollisen tarkastelun tulokset kertovat vahvasta yhteydestä yritysten innovaatioekosysteemeihin osallistumisen ja tuloksekkaan innovaatiotoiminnan välillä. Tarkastelujen perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista tunnistaa innovaatioekosysteemien vaikutusten syy-yhteyksiä.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden tarkastelussa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, kuinka paljon innovaatioekosysteemit lisäävät organisaatioiden välistä TKI-yhteistyötä ja synnyttävät laajemmin yhteiskuntaa hyödyttäviä innovaatioita. Työn suosituksissa korostetaan innovaatiopolitiikan ja sen seurannan pitkäjänteisyyttä ja TKI-rahoittajien välisen yhteistyön merkitystä sekä vaikuttavuusohjautuvaa politiikan muotoilua ja toteutusta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:23.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
24.03.2022
Avainsanat
Innovaatiotoiminta, Innovaatiopolitiikka, Vaikuttavuus
Keywords
Research and development operations R&D, Innovation activity, Innovation policy
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:23
Sivuja
139
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.