Maarajoitusten taloudelliset vaikutukset suomalaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa

Koski HeliKotiranta AnnuMattila Juri

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2015/19

Geoblokkaus tarkoittaa myyjän maantieteellisin perustein tai käyttäjän kotimaan perusteella asettamia rajoitteita Internetin kautta myytävien tuotteiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnassa. Tarkastelemme tässä raportissa seuraavan kolmen geoblokkaus -käytännön kieltämisen vaikutuksia: i) Digitaalisten palveluiden siirrettävyyttä ja saatavuutta rajoitetaan yli maarajojen. Käytännössä maasta toiseen matkustavalla tai muuttavalla kuluttajalla ei ole oikeutta käyttää (aiemmassa) kotimaassaan tilamaansa online -palvelua, ii) Maarajat ylittävää kaupankäyntiä rajoitetaan: kuluttajat eivät voi ostaa kotimaastaan käsin Internetin kautta samoja tuotteita tai palveluita, jotka ovat verkkokaupassa saatavilla joissakin muissa EU-maissa ja/tai iii) kuluttajilta veloitetaan verkkokaupassa eri hintoja samoista palveluista ja/tai tuotteista asuinpaikkansa tai kotimaansa perusteella.

Perusteettomien maantieteellisten rajoitteiden käytön kieltäminen on yksi Euroopan Komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa nimeämistä keinoista edistää yhtenäisen, koko EU-alueen laajuisen digitaalisen markkina-alueen luomista. Komission strategiaraportti ei kuitenkaan määrittele sitä, missä tapauksissa geoblokkauksen katsotaan olevan perusteetonta. Sitä missä määrin Euroopan Komissio tulee muuttamaan lainsäädäntöä geoblokkauksen rajoittamiseksi, tai miltä osin geoblokkaus mahdollisesti kielletään kokonaan, ei tällä hetkellä ole tietoa. Raportissa käsittelemme kunkin geoblokkauksen muodon kohdalta ääritapausta, jossa kyseinen geoblokkauksen muoto kiellettäisiin kokonaan. Geoblokkauksen kieltämisestä ei ole tehty perusteellista tutkimusta, joten vaikutusarvioita ei voida perustaa aiempiin havaintoihin ja löydöksiin. Raportin pohjalta voidaan tehdä suuntaa-antavia päätelmiä maarajoitusten käytön taloudellisesta merkityksestä ja vaikutuksista yrityksiin ja kuluttajiin.

Kirjallisuus ei tarjoa aiempia tutkimuksia maantieteellisten rajoitteiden käytön (kieltämisen) taloudellisista vaikutuksista. Tällä hetkellä ei myöskään ole olemassa luotettavaa tutkimustietoa geoblokkauksen laajuudesta Suomessa tai EU-alueella. Tämän takia geoblokkauksen rajoittamisen taloudellisen merkityksen arviointi on vaikeaa, ja sitä voidaan tehdä vain karkeasti. Olemme käyttäneet tähän olemassa olevia tilastotietoja verkkokaupasta, ja lisäksi olemme selvittäneet maarajat ylittävää digitaalisten palveluiden siirrettävyyttä sekä verkkokauppatuotteiden hinnoittelua joidenkin yleisimpien verkkokauppatuotteiden osalta suomalaisten kuluttajien näkökulmasta. Geoblokkauksen käytön laajuuden ja taloudellisten vaikutusten arvioinnissa olemme lisäksi käyttäneet Etlan marraskuussa 2015 yrityksille tekemästä kyselystä saatuja tietoja.

Suomalaisyritykset ovat keskittyneet verkkokaupassaan kotimaan markkinoille; niiden verkkokauppamyynnistä 93 prosenttia suuntautui kotimaisille asiakkaille. Yrityksille tehty Eurobarometri -kysely antaa viitettä siitä, että suomalaisyritykset kokevat EU-alueen rajat ylittävän verkkokaupan esteinä tai ongelmina erityisesti kustannukset, jotka syntyvät valitusten käsittelystä ja kiistojen ratkomisesta, takuista ja palautuksista sekä toimituksista. Myös verotusasioiden hoitamisen monimutkaisuus ja se, ettei yrityksessä tunneta riittävästi kansainvälisen kaupan sääntöjä, ovat usein mainittuja ongelmia. Nämä syyt selittänevät ainakin osittain sen, että kyselytutkimukseemme vastanneista verkkokauppaa harjoittavista suomalaisyrityksistä noin viidennes rajoitti tuotteidensa ja/tai palveluidensa maarajat ylittävää saatavuutta. Yleisin käytäntö oli ohjata verkkosivuston käyttäjä tämän kotimaan sivustolle ilman paluumahdollisuutta.

Maantieteellisten rajoitusten käytön kieltäminen aiheuttaisi kustannuksia erityisesti niissä yrityksissä, joilla ei ole kaupankäyntiin muissa EU-maissa tarvittavaa käytäntöihin ja lainsäädäntöön liittyvää osaamista. Yrityskyselymme tulokset viittaavat geoblokkauksen kieltämisen lisäävän kustannuksia liki neljänneksessä kaikista verkkokauppaa käyvistä yrityksistä. Kaupan alalla geoblokkauksen kieltämisen odotettiin muita toimialoja useammin nostavan kustannuksia ja myös laskevan liikevaihtoa. Toimialoista teollisuuden yritykset arvioivat muita useammin, että geoblokkauksen kielto lisäisi niiden liikevaihtoa. Enemmistö (eli lähes 75 prosenttia) kaikista verkkokauppaa käyvistä yrityksistä ei kuitenkaan odottanut geoblokkauksen kieltämisen vaikuttavan niiden liikevaihtoon.

EU-alueen yhtenäisten digitaalisten sisämarkkinoiden edistämisessä ja luomisessa olisi tärkeää, että ensisijaisesti pyritään poistamaan yrityksiltä olemassa olevat esteet, jotka tekevät kaupan käynnin muihin EU-maihin kannattamattomaksi ja/tai liian riskiseksi.

Kyselyymme vastanneista EU-alueella maarajat ylittävää käyvistä yrityksistä noin seitsemän prosenttia raportoi, että niiden Internetin kautta myymien tuotteiden ja/tai palveluiden hinta vaihtelee ostajan asuinpaikan/kotimaan perusteella. Kaupan maantieteellisistä rajoituskäytännöistä vain hintadiskriminaatiosta on aiempaa tutkimustietoa. Taloustieteellinen tutkimus osoittaa, että hintadiskriminaatio – ja täten myös sen kieltäminen – voi johtaa korkeampiin tai alhaisempiin hintoihin kuin yhtenäiset hinnat kaikille ostajille. Hintadiskriminaation kieltämisen vaikutukset kokonaishyvinvointiin ovat epäselvät. Aiempia käytännön kokemuksia hintadiskriminaation kieltämisestä on raportoitu varsin vähän, mutta ne viittaavat siihen, etteivät julkisvallan yritykset säännellä hintoja useinkaan tuota toivottuja vaikutuksia. Mikäli alhaisen tulotason kuluttajaryhmille, kuten eläkeläisille, opiskelijoille tai tietyn maantieteellisen alueen kuluttajille, suunnattuja alennuksia ei pidetä moraalisesti arveluttavina, ei taloustiede tarjoa yksiselitteistä tukea maantieteellisen hintadiskriminaation kieltämiselle.

Kotimaisen kuluttajan näkökulmasta keskiössä ovat geoblokkauksen kiellon vaikutukset verkkokauppojen hinnoitteluun. Kerättyjen hintaesimerkkien valossa näyttäisi siltä, että suomalaiset verkkokaupat tarjoavat huokeampi hintoja kotimaisille kuluttajille kuin maarajojen ulkopuolelta ostoksia tekeville. On mahdollista, että maarajoitteiden käytön kiellon aiheuttamat kustannuspaineet nostaisivat kotimaisten verkkokauppojen hintoja. Toisaalta EU-alueen digitaalisten markkinoiden yhtenäistäminen kieltämällä maantieteellisesti valikoiva verkkokauppatarjonta voidaan olettaa olevan kilpailua lisäävä, kuluttajille tarjolla olevien tuotteiden valikoimaa laajentava ja hintoja laskeva vaikutus. Tätä arviota tukevat myös yrityskyselymme tulokset: yrityksistä noin 60 prosenttia arvioi kilpailun kovenevan, mikäli geoblokkaus kielletään. Toimialoista verkkokauppaa käyvät kaupan ja teollisuuden yritykset arvioivat hieman muiden toimialojen yrityksiä useammin tuotteidensa hintojen laskevan. Mikäli tuotteiden hinnat laskevat ja palveluiden ja tuotteiden saatavuus paranee, kuluttajat hyötyvät geoblokkauksen kieltämisestä. Käytännössä monet ristikkäiset vaikutukset tekevät kokonaisvaikutuksen arvioinnista kuitenkin epävarmaa.

Digitaalisten palveluiden tarjonnassa geoblokkaus on hyvin tavanomaista audiovisuaalisten suoratoisto-palveluiden osalta. Muiden digitaalisten palveluiden kohdalla geoblokkaus on vähäisempää, joskaan ei täysin olematonta. Pääasiallisena syynä sisältöjen maantieteellisiin rajoituksiin näyttävät olevan tekijän-oikeudelliset seikat sekä sisällöntuottajien käytäntö lisensioida sisällöt jokaiselle maantieteelliselle alueelle erikseen. Markkinoiden laajentaminen EU-alueella on nähty immateriaali- oikeuksiin liittyvien maksujen takia usein tuottoihin nähden kannattamattomaksi. Toisin sanoen, lainsäädäntö ei itsessään estä digitaalisten tuotteiden myymistä koko EU-alueella, vaan kysymyksessä on yrityksen liiketaloudellinen valinta. Tässä suhteessa maantieteelliset rajoituskäytännöt ovat siis ennemminkin yhteismarkkina-alueen puuttumisesta juontuva seuraus, eivätkä niinkään sen taustalla vaikuttava syy.

Julkaisun tietoja

Päiväys
21.12.2015
ISSN
2342-6799 (PDF)
ISBN
978-952-287-203-6 (PDF)
Sivuja
42
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi