Kyberuhat yleistyvät – Miten Suomen yritykset pärjäävät?

Mattila JuriAli-Yrkkö JyrkiSeppälä Timo

Tiivistelmä

Kyberuhat yleistyvät erittäin nopeasti maailmalla. Suomessa esim. tietomurtojen määrä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Kyberhyökkäysten taloudellisten kustannusten on arvioitu kasvavan sitäkin nopeammin. Tarkkaa käsitystä kyberuhkien taloudellisista vaikutuksista Suomen kansantalouteen ei kuitenkaan ole. Erityistesti mikroyritysten kyberturvasta tiedetään toistaiseksi tässä suhteessa hyvin vähän.

Vaikka Suomen yritysten kyberturva onkin Euroopan keskitasoa vahvempaa, on Suomi jäämässä kehityksen kärjestä useilla eri mittareilla arvioituna. Erityisesti tietovuodot vaikuttavat tuottavan kotimaisille yrityksille poikkeuksellisen paljon haasteita.

Myös kyberturvallisuustuotteiden ja -palvelujen kysyntä kasvaa maailmalla nopeasti. Suomessa alan kasvua rajoittaa kuitenkin akuutti kyberturvan osaamisvaje. Jopa 60 % kotimaisista kyberturva-alan yrityksistä kokee pulaa alan huippuosaajista. Suomen panostaessa digitaitojen kehittämiseen jopa eniten koko Euroopassa lienee syytä pohtia, kohdistuuko Suomessa tekeminen kyberturvan näkökulmasta oikeisiin asioihin.

Lue lisää aiheesta Digibarometri 2020 -julkaisussa sekä Juri Mattilan ja Timo Seppälän kirjoittamasta artikkelista Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry:n Stoori-jäsenlehdessä (2020/04).

 

The New Cybersecurity Landscape – How Are Finnish Companies Faring?

Abstract

Cyber threats are rapidly increasing around the world. In Finland, the amount of data breaches has doubled in a couple of years. The cost of being targeted for a cyber attack is estimated to increase even more rapidly. However, the economic effects of cyber threats on the Finnish economy are not comprehensively understood. Especially, very little is known about the state of microenterprises in this regard.

While the level of cybersecurity in Finnish companies is above the European average, Finland is falling behind the top countries according to many different indicators. Especially data leaks appear to be particularly challenging for Finnish companies.

The global demand of cybersecurity products and services is growing quickly. In Finland, however, this growth is restricted by a shortage of skilled cybersecurity professionals. As Finland invests heavily in the improvement of digital skills, the question arises whether these efforts are focused correctly in regards to competences in cybersecurity.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 93
Päiväys
14.12.2020
Avainsanat
Kyberturvallisuus, Digitalisaatio, Mikroyritys, Kansainvälinen kilpailukyky
Keywords
Cybersecurity, Digitalization, Microenterprise, International competitiveness
ISSN
2323-2463
JEL
L86, M15, O33
Sivuja
10
Kieli
Suomi