Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – Työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Asplund RitaVanhala Pekka

Tämä tutkimus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tarjouspyyntöön (TEM/687/13.01.01/2015) suorittaa Tutkimus korkeasti koulutettujen työttömyydestä ja työvoimapalveluista. Käsillä olevassa, suoritetun tutkimuksen pohjalta laaditussa raportissa pyritään kuvaamaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa sekä tunnistamaan siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneita yleisiä muutoksia ja mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Erityistä huomiota kiinnitetään, aineistojen sallimissa rajoissa, työttömyyden esiintyvyyteen, toistuvuuteen ja kestoon sekä työvoimapalvelujen käyttöön ja merkitykseen tässä yhteydessä. Lisäksi työttömyyden rinnalle nostetaan korkeasti koulutettujen syrjäytymisriski ja siinä havaittavat muutokset. Kaikissa näissä ulottuvuuksissa vertaillaan eri koulutustasojen ja -alojen korkeakoulututkinnon suorittaneita keskenään. Lisäksi yritetään tilastollisten mallien avulla selvittää, missä määrin keskeisimmät erot ovat yhteydessä korkeasti koulutettujen valikoituihin henkilökohtaisiin taustatekijöihin (sukupuoli, ikä, maantieteellinen sijainti, tutkinnon suorittamisesta kulunut aika), työttömyyden ominaispiirteisiin ja työvoimapalvelujen käyttöön.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 22/2016.

Julkaisun tietoja

Päiväys
31.05.2016
Avainsanat
korkeasti koulutetut, koulutustaso, koulutusala, työllisyys, työttömyys, syrjäytymisriski, työvoimapalvelut
Sivuja
445
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Julkaisu TEM:n verkkosivuilla