Komissiolta vaatimaton ehdotus EU:n rahoituksen uudistamiseksi

Tiivistelmä

EU:n budjetti rahoitetaan nyt lähes kokonaan jäsenmaiden kantamiin tulleihin, bruttokansantuloon ja arvonlisäveron laskennalliseen tuottoon perustuvilla omilla varoilla. Pieniä lisätuloja saadaan myös EU:n toimintaan liittyvistä lähteistä, kuten esimerkiksi sakoista. Toteutuneiden jäsenmaksujen kannalta merkittäviä ovat lisäksi maksujen alennukset, joita saavat suuret nettomaksajat.

Komission toukokuussa 2018 tekemä ehdotus budjettirahoituksen uudistamiseksi ei paranna merkittävästi rahoitusrakennetta. Ehdotuksen mukaan alv-pohjaista maksuosuutta yksinkertaistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön maksuosuudet, jotka perustuvat uuden harmonisoidun yritysveron (CCCTB) tuottoon, CO2-päästöoikeuksiin ja kierrättämättömän pakkausmuovin määrään.

Pääosa budjetin tuloista tulee ehdotuksessa edelleen tulleista ja bruttokansantulon ja alv:n tuoton mukaan määräytyvistä jäsenmaksuista. Ympäristönsuojelun kannalta vaikutukset olisivat vaatimattomat. Harmonisoitu yritysvero parantaisi sisämarkkinoiden toimivuutta ja lisäisi verotuloja riippumatta siitä käytetäänkö varoja EU:n budjetin rahoitukseen. Poliittisesti ongelmallisin osa on suurten nettomaksajien maksualennusten vähittäinen poistuminen.

Lightweight Suggestion from the Commission to Reform the Financing of the EU Budget

Abstract

EU budget is currently financed almost fully by Own Resources, which are based on customs, Gross National Income, and statistically corrected VAT bases of the Member States. Marginal income is provided by activities of the EU, such as fines. Furthermore, rebates received by the large net payers influence markedly the actual amount of contributions paid.

The reform proposal published in May 2018 by the European Commission on the new system of Own Resources does not markedly improve the financing structure of the EU budget. The proposal simplifies the calculation of the VAT-based Own Resource. In addition, it introduces three new Own Resources based on CCCTB, ETS allowances and the amount of non-recycled plastic packaging waste.

The largest contributions continue to come from the GNI-based Own Resources, Traditional Own Resources, and the VAT-based Own Resources. Environmental effects would be modest. The implementation of CCCTB would improve the conditions in Internal Markets and increase tax revenues, but independently of the use of the proceeds as Own Resource in the EU budget. Strongest resistance is expected to be generated by the suggestion of removing gradually all the rebates of the large net payers.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 65
Päiväys
09.05.2018
Avainsanat
EU:n budjetti, Euroopan komissio, omat varat, verotus
Keywords
EU budget, European Commission, own resources, taxation
ISSN
2323-2463
JEL
H77, H87
Sivuja
5
Kieli
Suomi