Kilpailun rooli Suomen t&k-panostusten heikossa kehityksessä 2010-luvulla

Tiivistelmä

Raportin pääasiallisena tavoitteena on arvioida, mikä rooli kilpailulla on ollut t&k-panostusten heikossa kehityksessä Suomen yrityssektorilla 2010-luvulla. Aineistoanalyysi viittaa siihen, että kilpailun aste ja siinä tapahtuneet muutokset liittyvät t&k-panostusten kehityksen toimialoittaisiin eroihin Suomessa 2010-luvulla. Toimialat, joiden t&k-intensiteetti laski, olivat pääosin keskittyneitä ja niiden markkinoilla kilpailun aste heikkeni. Kilpailullisilla markkinoilla t&k-intensiteetti ei laskenut tai jopa kasvoi. Näillä toimialoilla kannattavuus laski pääsääntöisesti jatkavien yritysten kannattavuuden laskun myötä, mutta rakennemuutoksen eri komponenttien vaikutus kannattavuuteen oli positiivinen. Nämä havainnot heijastelevat kilpailun kiristymistä. Kilpailun kiristyminen siis lisäsi 2010-luvulla yritysten t&k-investointeja tai vähintäänkin esti niiden supistumista suhteessa tuotettuun arvonlisään. Arvioimme myös t&k-investointien tuottojen yhteyttä t&k-investointien intensiteettiin. Suomen yrityssektorin t&k-intensiteetin lasku 2010-luvulla ei aineistoanalyysin perusteella näytä liittyvän suoraan t&k-toiminnasta saatavien tuottojen heikentymiseen.

The Role of Competition in Finland’s Weak Development of R&D Investments in the 2010s

Abstract

The report’s main objective is to assess the role that competition has played in the weak development of R&D investments in the Finnish corporate sector in the 2010s. The data suggest that the degree of competition relates to differences in Finland’s industry-level R&D-intensity developments in the 2010s. Industries with declining R&D intensity were mainly concentrated, and the degree of competition in their markets weakened. In competitive industries, R&D intensity did not decrease, or it even increased. In these industries, profitability decreased mainly due to the decline in the profitability of continuing companies, but the impact of the structural change on profitability was positive. These findings reflect that competition was getting fiercer. Thus, the intensified competition in the 2010s increased companies’ R&D investments or, at least, prevented them from shrinking in relation to the value-added produced. We further assessed the relationship between firms’ returns to R&D and found that a decline in the R&D intensity of the Finnish business sector in the 2010s was not directly related to the returns to R&D investments.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Vähäisten investointien syyt
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmät
Yritysten uudistuminen
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 117
Päiväys
29.09.2021
Avainsanat
T&k-investoinnit, Kilpailu, Innovaatiopolitiikka
Keywords
R&D investments, Competition, Innovation policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D22, L0, O3, O31
Sivuja
19
Kieli
Suomi