Distance-related Barriers and the Internationalisation of Finnish MNEs

Lundan Sarianna M.

Integroituneessa maailmantaloudessa monikansallisilla yrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää laajempien markkinoiden ja kattavan maantieteellisen työnjaon mukanaan tuomia etuja. Tästä huolimatta suurimpien yritysten toiminnan on havaittu olevan huomattavan alueellista. Tässä raportissa pohditaan maailmantalouden näkymättömien rajojen syitä, ja selvitetään niiden empiiristä merkitystä suomalaista aineistoa käyttäen. Tutkimuksesta selviää, että monet suomalaiset suuryritykset ovat toiminnassaan huomattavan alueellisia. Suomessa on myös joukko pienempiä kansainvälisiä yrityksiä, joiden toiminnan voidaan sanoa olevan enemmän globaalia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1193
Päiväys
2009
Avainsanat
monikansalliset yritykset, kansainvälistyminen, entropia, etäisyysmittarit
Keywords
multinational enterprises, internationalisation, entropy, cultural distance, institutional distance
JEL
D21,D24,F21,F23,M16
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti