Verkostoitumisen yhteys yritysten kannattavuuteen ja kasvuun: empiirisiä havaintoja

Vaikka yritysten välistä verkostomaista yhteistyötä pidetään yleisesti yhtenä niiden liiketaloudellista menestystä tukevana tekijänä, aihetta on tutkittu varsin vähän. Tässä tutkimuksessa hyödynnämme Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten muutaman vuoden takaisessa pilottiprojektissa kerättyä aineistoa asian selvittämiseksi. Tutkimustulostemme perusteella yrityksen verkostoitumisen ja sen kannattavuuden tai kasvun välillä ei näyttäisi olevan selvää yhteyttä. Havaintomme ei välttämättä kerro siitä, etteikö verkostoitumisella olisi merkitystä yritysten liiketoiminnan kannalta, vaan itse tutkimuskysymys jää tämän työn perusteella avoimeksi. Pääjohtopäätöksemme on, että verkostoituminen ei ainakaan automaattisesti tai itsestään tue kannattavuutta tai kasvua; olennaista on verkostoitumisen muoto ja sisältö.
ABSTRACT : even though inter-firm networking is often argued to be among the factors enhancing business performance, empirical

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1118
Päiväys
2008
Avainsanat
verkostoituminen, yritysyhteistyö, ulkoistaminen, kannattavuus, kasvu
JEL
D21,L14,L22,L24,L25
Sivuja
14
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi