Productivity, Empoyment and Taxes – Evidence on the Potential Trade-offs and Impacts in the EU

Alho Kari O.E.Nikula Nuutti

Tutkimusraportti tarkastelee aikasarja-analyysin menetelmin tuottavuuden ja työllisyyden välistä suhdetta ja verojen vaikutuksia tässä yhteydessä. Aluksi rakennetaan teoreettinen avotalouden malli, jonka avulla voidaan tutkittavat hypoteesit identifioida. Rakenteelliset VAR-mallit estimoidaan kaikille EU15-maille ja joillekin muille OECD-maille. Tulokseksi saadaan, että EU :ssa vallitsee melko yhtenäinen ja tilastollisesti merkitsevä lyhyen aikavälin negatiivinen vaikutus työllisyyteen positiivisesta tuottavuusshokista, joka kuitenkin pienenee ja tulee yli ajan ei-merkitseväksi useimmissa, mutta ei kaikissa EU-maissa. Edellinen tilanne tulkitaan olevan seurausta nimellisestä hintajäykkyydestä ja jälkimmäinen reaalisesta tai rakenteellisesta jäykkyydestä taloudessa. USA :ssa kumpikaan tapaus ei esiinny, joten siellä hinnat ovat joustavia. Kokonaisveroshokeilla on enimmäkseen lyhyen ajan negatiivinen vaikutus, joka on jonkin verran voimakkaampi tuottavuuteen kuin työllisyyteen. Mutta kun teemme jaon työvoima- ja yritysveroihin, edellisillä on EU15-aluetta kokonaisuutena analysoiden voimakas negatiivinen vaikutus työllisyyteen, kun taas jälkimmäiset ovat vaikutuksiltaan melko neutraaleja. Toisena empiirisenä lähestymistapana simuloimme aggregatiivista ekonometrista työmarkkinamallia ja asetamme siihen erilaisia shokkeja koskien tuottavuutta ja vero-etuusjärjestelmää. Tuottavuus voi nousta panostamalla T&K :hen tai rationalisoimalla työvoiman käyttöä. Tulokseksi saadaan, että vaikka pitkällä ajalla ei vallitsekaan riippuvuutta työllisyyden ja tuottavuuden välillä, lyhyellä ajalla tuottavuuden nousun kiihtymisellä on selvä positiivinen vaikutus työllisyyteen

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1054
Päiväys
2006
Avainsanat
tuottavuus, työllisyys, verot, EU
Keywords
productivity, employment, taxes, EU
JEL
O49,H29,J20
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti