Sijainti seuraa strategiaa: Kokonaiskuva suomalaisten monikansallisten globaalien karttojen muutoksista 2000-2005

Lovio Raimo

KTM :n ja Tekesin ProAct-ohjelman rahoittamassa ETLAtiedon ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisprojektissa on tutkittu usean vuoden seurantatutkimuksella suomalaisten suurimpien monikansallisten yritysten globalisoitumisprosessia. Nyt raportoitava analyysi vetää yhteen tehtyä tutkimusta sekä empiiristen havaintojen että tutkimuksellisen viitekehyksen osalta. Tutkimus korostaa sitä, että yritysten globalisoituminen ja niiden maantieteellinen sijoittuminen ovat voimakkaasti sidoksissa yritysten kasvustrategioissa tapahtuviin historiallisiin muutoksiin. Useimmissa tapauksissa yritysten sijaintipäätökset eivät ole erillisiä vain sijaintia koskevia päätöksiä, vaan sijainti saa selityksensä investointipäätösten takana olevista yleisemmistä strategisista linjauksista. Chandlerin kuuluisaa teesiä – structure follows strategy – mukaillen väitetään siis, että sijainti seuraa strategiaa. Tutkittujen yritysten maantieteellisen sijainnin muutokset selittyvät pääasiassa yritysten liiketoiminnan luonteen muutoksista (fokusoituminen, massatuotteiden valmistuksen väheneminen, pyrkimys arvoketjussa eteenpäin) sekä toimialojen konsolidointiin tähdänneistä yritysostoista. Tämän lisäksi tärkeäksi selitystekijäksi ovat nousseet uusinvestoinnit kehittyviin teollisuusmaihin erityisesti markkinoiden ja halpojen tuotantokustannusten takia. Globalisoituminen etenee kahtena rinnakkaisena prosessina. Suomalaiset yritykset vahvistavat asemiaan sekä perinteisillä Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla että Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Location Follows Strategy : Changing Global Maps of the Finnish Multinational Enterprises 2000-2005

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1053
Päiväys
2006
Avainsanat
sijainti, globalisaatio, monikansalliset yhtiöt
Keywords
location, globalization, multinational enterprises
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi