Construction Value Chains and Their Productivity Growth

Kuusi TeroJunnonen Juha-MattiKulvik Martti

Abstract

The construction industry has suffered from low growth in recent decades. Motivated by the economic importance of the industry, we revisit the construction productivity puzzle by analyzing the construction value chains of 12 European countries with data from the World Input–Output and EU KLEMS databases. We decompose construction-related value-added and productivity contributions to the construction industry and the rest of the value chain, and show that the traditional focus on the construction industry is restrictive. There is a substantial amount of construction-related value-added generated in other industries, and the productivity growth in the construction value chains has, for the most part, been seen in them. Furthermore, we show that there is a strong, long-term relationship between construction-related patents and the improvement of total factor productivity in the value chains, but the value chains typically suffer from low efficiency in the use of information technology.

Rakentamisen arvoketjut ja niiden tuottavuus

Tiivistelmä

Rakennusala on kärsinyt heikosta tuottavuuskasvusta viime vuosikymmeninä. Tässä tutkimuksessa pureudutaan tuottavuuden mittaamisen yhteen keskeiseen haasteeseen, eli tuotannon jakautumiseen monimutkaisiin arvoketjuihin. Erityisesti rakennusala on mittaamisen kannalta vaativa, sillä työmaalla tapahtuvassa rakentamisessa luodaan nykyisin vain murto-osa rakentamisen arvosta. Koska rakennusalalla on kansantaloudessa erittäin merkittävä rooli, on tärkeätä ymmärtää paremmin tuottavuuden heikon kehityksen ja arvoketjujen välisiä yhteyksiä.

Tarkastelemme tutkimuksessamme rakentamisen tuottavuutta mitaten ja vertaillen kahdentoista Euroopan maan rakentamisen arvoketjuja. Menetelmämme kykenee arvioimaan rakentamisen tuottavuuskehitystä aiempaa laajemmin, ottaen huomioon myös arvoketjussa tapahtuvat muutokset. Lähestymistapa on ainutlaatuinen, ja se avaa uusia näkökulmia sekä kotimaiseen arvonluontitarkasteluun että globaaliin kilpailukykyvertailuun. Hyödynnämme tarkastelussa maailman panos-tuotos- ja EU KLEMS -tietokantoja.

Tutkimuksessa jaottelemme rakentamisessa syntyvän arvonlisän ja tuottavuuskasvun rakennusalalle ja muuhun arvoketjuun. Osoitamme, että perinteinen keskittyminen pelkkään rakennusalaan on ongelmallinen. Muussa arvoketjussa syntyy huomattava määrä rakentamiseen liittyvää arvonlisää, ja rakentamisen arvoketjujen tuottavuuden kasvu syntyy suurimmaksi osaksi juuri näissä muun kuin varsinaisen rakennusalan arvoketjun osissa.

Osoitamme myös, että rakentamiseen liittyvien patenttien ja arvoketjujen kokonaistuottavuuskehityksen välillä on vahva ja pitkävaikutteinen suhde. Rakennusalan tulevaisuuden kannalta mielenkiintoista on havaintomme, että arvoketjujen tuottavuuskehitys kärsii tehottomasta informaatioteknologian käytöstä – digiloikka saattaa johtaa tulevaisuuden rakennusalalla myös tuottavuusloikkaan!

Tämä tutkimus on osa laajempaa VNK-TEASille tehtyä selvitystä Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 79
Päiväys
23.04.2020
Avainsanat
Rakentaminen, Tuottavuus, Globaalit arvoketjut, Tuotannon organisointi, Tuotannon johtaminen, Toimialarakenne, Rakennemuutos
Keywords
Construction, Productivity, Global value chains, Organization of production, Production management, Industrial structure and structural change
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D24, L16, L23, M11
Sivuja
24
Kieli
Englanti