Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus

Koski HeliHonkanen MikaLuukkonen JuhaPajarinen MikaRopponen Teemu

Tässä raportissa kartoitetaan keskeisten perustietovarantojen avoimuutta, selvitetään mahdollisuuksia avoimen datan taloudellisten vaikutusten arviointiin sekä valotetaan avoimen datan käytön ja yritysten innovaatioiden tuottamisen sekä taloudellisen menestyksen välistä yhteyttä. Lisäksi raportissa esitetään konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla perustietovarantojen vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä.

Tutkimuksemme osoittaa, että avointa dataa ja massadataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntävät yritykset tekevät markkinoiden kannalta uusia tuoteinnovaatioita suhteellisesti huomattavasti useammin kuin yritykset, jotka eivät hyödynnä dataa. Dataa innovaatioiden kehittämisessä käyttäneiden informaatio- ja viestintätoimialan yritysten liikevaihto kasvoi vuosina 2012–2014 keskimäärin yli 17 prosenttia enemmän kuin saman toimialan dataa innovaatioissa hyödyntämättömien yritysten liikevaihto. Yksittäisistä tietotyypeistä vain liikennetietojen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa oli yhteydessä yritysten liikevaihdon kasvuun.

Datatalouden mekanismien ymmärtämiseksi tarvittaisiin tutkimustietoa yritysten datan käytöstä ja taloudellisista vaikutuksista laajemmin. Tätä varten tulisi kehittää datan käyttöä kuvastavaa tilastoaineistojen keräämistä. Avoimen tiedon hyödyntämisedellytysten parantamiseksi tarvitaan hallinnonalat ylittäviä parhaita käytäntöjä tiedonhallintaan ja datan avaamiseen liittyen. Eri virastojen ja hallinnonalojen tiedonhallinta on verrattain epäyhtenäistä. Avoimen datan jakelu on pirstaleista, jonka takia sen löydettävyys on datan hyödyntäjille haasteellista. Hyviä työkaluja tiedonhallinnan jäsentämiseen, kuten esimerkiksi tietotilinpäätös on kehitetty, mutta niitä ei ole vielä otettu laajasti käyttöön. Henkilötietoon liittyvät käytännöt kaipaavat tarkennusta. Datan hyödyntämistä voidaan lisätä mm. lisäämällä vuorovaikutusta tietovarantojen hallinnoijien ja hyödyntäjien kanssa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 40/2017.

Julkaisun tietoja

Päiväys
16.03.2017
Avainsanat
Avoin data, datatalous, tietojohtaminen, vaikuttavuus
Sivuja
89
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Hae julkaisu VNK:n verkkosivuilta.