Hybridiorganisaation johtaminen. Tapaustutkimus kaupan verkosto-organisaatiosta

Mitronen Lasse

Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä ja -mekanismeja, joita kaupan hybridiorganisaatiossa käytetään liiketoiminnan ohjaamisessa ja tehokkuuden tavoittelemisessa. Tutkimuksessa tukeuduttiin ohjausjärjestelmäteoriaan, eri ohjausjärjestelmiin ja niiden ohjausmekanismeihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ohjausjärjestelmiä markkina-, hierarkia- ja verkostojärjestelmien sekä niiden yhdistelmän eli hybridiohjausjärjestelmän kannalta.
Tutkimuksen erityisenä mielenkiinnon kohteena oli hybridiohjausjärjestelmä. Hybridiohjausjärjestelmässä liiketoimintaa kontrolloidaan ja koordinoidaan samanaikaisesti markkinoiden, hierarkioiden ja verkostojen sekä niiden ohjausmekanismien eli rakenteellisten ja organisatoristen ratkaisujen, johtamismenettelyjen ja prosessien sekä arvojen, normien ja luottamuksen avulla. Järjestelmän keskeisenä etuna aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että sen avulla on mahdollista hyödyntää muiden ohjausjärjestelmien parhaita puolia ja välttää heikkouksia tai rajoituksia. Järjestelmän heikkoutena on monimutkaisuus ja vaikea halittavuus.
Tutkimuksessa noudatettiin laadullisen abduktiivisen tapaustutkimuksen tutkimusotetta. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustui Keskon ja kolmen eri K-ketjun eli Citymarket-, Carrols- ja Andiamo-ketjujen vertailuun.

Tukimuksessa käytettiin laajaa kohdeorganisaatiota käsittelevää kirjallista ai¬neistoa sekä vuosien 1999–2001 aikana tehtyjä haastatteluita.
Tutkimuksessa kehitettiin kaupan hybridiorganisaation johtamisen HYBJO-malli, jonka avulla voitiin tunnistaa kaupan hybridiorganisaation ohjausjärjestelmät ja -mekanismit sekä johtamisen keskeiset tekijät ja niiden väliset kytkennät. Tutkimuksen tulosten mukaan hybridiohjausjärjestelmän toimintakelpoisuus heikkenee ympäristön epävarmuuden ja häiriötekijöiden kasvaessa suuriksi. Hybridijärjestelmää uhkaa tällöin tehottomuusloukku, koska hybridijärjestelmä on hidas mukautumaan ja vaatii kaikkien osapuolten hyväksynnän merkittävien muutosten toteuttamiseksi. Hybridiohjausjärjestelmän heikkoutena on myös mahdollinen ohjausvaje, jolloin kokonaisuuden kontrollointi ja koordinointi ei ole mahdollista. Kolmas merkittävä tulos oli, että hybridiorganisaation johtaminen edellyttää toimiakseen osapuolten välistä luottamukseen ja yhteisiin arvoihin sekä normeihin perustuvaa johtosuhdetta. Hybridijärjestelmän johtamisen parantamiseksi ja ongelmien hallitsemiseksi kehitettiin lukuisia suosituksia liikkeenjohdolle.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA A 35
Päiväys
2002
Avainsanat
hybridiorganisaatio, verkostojohtaminen, ohjausjärjestelmät, kauppa, vähittäiskauppa
Sivuja
445
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi