Raaka-aineiden hinnat edelleen laskussa, mutta vakautuvat ensi vuoden aikana

Raaka-aineiden kysyntä on kasvussa, mutta kasvu on hidasta, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2013–2014”. Maailmantalouden näkymät ovat edelleen aneemiset ja epäyhtenäiset. Teollisuusmaissa on näkyvissä heikkoja merkkejä kasvun vahvistumisesta, mutta kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa näkymät ovat heikenneet.

Muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen ennustetaan laskevan tänä vuonna keskimäärin 5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia, mutta niiden odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun ensi vuoden aikana. Myös energiaraaka-aineiden hinnat alenevat hieman molempina vuosina, mutta vakautuvat ensi vuoden aikana.

Tänä vuonna alenevat eniten elintarvikkeiden ja kivihiilen hinnat, 11 ja 14 prosenttia. Ensi vuonna kivihiilen hinta vakautuu, mutta elintarvikkeiden hinnat laskevat vielä 9 prosenttia. Rautamalmin ja -romun hintojen odotetaan alenevan ensi vuonna 11 prosenttia. Tänä vuonna ne nousivat hieman edellisvuodesta. Suomalaisittain ajankohtaisen nikkelin hinnan ennakoidaan vakautuvan tänä vuonna ja kääntyvän ensi vuonna nousuun.

Raaka-aineiden hintojen lasku johtuu pääasiassa heikosta kysynnästä, mutta joidenkin raaka-aineiden hintoihin vaikuttaa merkittävästi myös tarjonnan kehitys. Värimetallien hintoja painaa liikakapasiteetti, joka on seurausta hintojen voimakkaasta noususta vuosituhannen alussa. Hiilen ja rautamalmin hinnoissa näkyvät jo nyt massiivisten kaivosinvestointien ja parantuneiden kuljetusyhteyksien vaikutukset, vaikka rautamalmin hinnoissa niiden odotetaan tuntuvan voimakkaimmin vuosina 2014–2015.

Raakaöljyn markkinoilla vallitsee periaatteessa liikatarjonta, mutta tuotantohäiriöt Syyriassa, Libyassa, Nigeriassa ja Irakissa ovat pitäneet öljyn hinnan korkeana. Hinnan nousupaineita on toisaalta vaimentanut tarjonnan lisääntyminen, kun liuskeöljyn tuotanto on kasvanut Yhdysvalloissa. Maakaasun hinta on Euroopassa pysynyt korkealla tasolla, mutta Yhdysvalloissa se on laskenut voimakkaasti parin viime vuoden aikana kiitos liuske-energiabuumin.

Raaka-aineiden hintanäkymät ovat tiiviisti sidoksissa Kiinan BKT:n kasvuun. Kiinan talouden koon ja kasvun raaka-aineintensiivisyyden vuoksi pienetkin muutokset maan kasvunäkymissä aiheuttavat usein suuria muutoksia raaka-aineiden hintoihin. Kiinan uskotaan kykenevän siirtymään perinteisestä investointi- ja vientivetoisesta kasvumallistaan enemmän kulutusta painottavaan suuntaan, mutta siinä on kyse pitkän aikavälin kehityksestä. Keskipitkällä aikavälillä Kiinan kasvu jää keskimäärin 7-8 prosenttiin eli selvästi hitaammaksi kuin vuosien 1980–2012 keskimääräinen 9,9 prosenttia.

Ennakoitu raaka-aineiden hintojen lasku vuosina 2013–2014 alentaa teollisuusmaiden ennestäänkin vähäisiä inflaatiopaineita. Elintarvikkeiden hintojen suhteellisesti suuri lasku lisää toisaalta ostovoimaa Kiinassa, mikä helpottaa maan velkaongelmien ratkaisemista ja tukee kotimaisen kysynnän kasvua.

Lisätietoja: Paavo Suni, ETLA, puh. (09) 609 90205, matkap. 050 524 5616

* * *

Raportti “World Trade and Commodity Prices in 2013–2014” perustuu keskusteluihin, joita jäsenlaitosten edustajat ovat käyneet AIECE:n raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoivassa työryhmässä, sekä ennusteisiin, joita he ovat tehneet raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehityksestä. Raportti ei edusta koko AIECE:n eikä välttämättä minkään yksittäisen jäsenlaitoksen näkemystä.

Maksullisen raportin voi tilata raaka-ainetyöryhmän puheenjohtajalta Paavo Sunilta, paavo.suni@etla.fi

Dollarihintoihin perustuvat HWWI-indeksit (2010=100) 2011 2012 2013 2014
Kaikki raaka-aineet 129 125 123 121
Muutos, % 29 -3 -2 -2
Raaka-aineet pl. energia 118 103 98 95
Muutos, % 18 -13 -5 -3
Elintarvikkeet 129 122 109 99
Muutos, % 29 -5 -11 -9
Teollisuuden raaka-aineet 114 96 94 93
Muutos, % 14 -16 -3 -1
Maatalousperäiset raaka-aineet 111 93 95 100
Muutos, % 11 -16 2 6
Värimetallit 112 96 89 89
Muutos, % 12 -14 -7 0
Rautamalmi ja -romu 125 103 106 94
Muutos, % 25 -18 2 -11
Energiaraaka-aineet* 131 131 130 128
Muutos, % 31 0 -1 -1
Raakaöljy 132 133 132 130
Muutos, % 32 1 0 -1

 

Indeksit eurohinnoin (muutos, %) 2011 2012 2013 2014
Kaikki raaka-aineet 22 5 -4 -1
Raaka-aineet pl. energia 12 -5 -8 -3
Elintarvikkeet 23 3 -13 -8
Teollisuuden raaka-aineet 9 -9 -5 0
Energiaraaka-aineet* 25 8 -3 -1
* Kivihiili ja raakaöljy

AIECE:n (Association of European Business Cycle Institutes) jäseninä on 44 suhdanne-ennusteita tekevää tutkimuslaitosta 21 maasta.

AIECE:n raaka-aineryhmään kuuluu yhdeksän tutkimuslaitosta:

BIPE: Bureau d’Information et de Prévisions Économiques, Issy-les-Moulineaux
ETLA: Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
GKI: Economic Research Co., Budapest
HWWI: Hamburg Institute of International Economics, Hampuri
IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Varsova
IfW: Institut für Weltwirtschaft, Kiel
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques, Pariisi
NIER: National Institute of Economic Research, Stockholm
Prometeia: Association Prometeia, Bologna

AIECE :n maailmankaupan ryhmään kuuluu seitsemän tutkimuslaitosta

DIW: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin
IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paris
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica, Rome
NIESR: National Institute for Economic and Social Research, London
NIER: National Institute of Economic Research, Stockholm
OFCE: Observatoire français des conjonctures économiques