Etla on mukana kolmessa käynnistyvässä strategisen tutkimuksen hankkeessa

Etla on mukana kolmessa 14:sta tutkimushankkeesta, joiden rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto vahvisti maanantaina. Kaksi hankkeista sisältyy ”Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat” -ohjelmaan ja yksi ”Terveys hyvinvointi ja elämäntavat” -ohjelmaan. Käynnistyvät hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rita Asplund johtaa konsortiota ”Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen”. Lisäksi Antti Kauhanen johtaa yhtä konsortion osahankkeista. Konsortiossa ovat mukana myös Turun yliopisto ja Työterveyslaitos.

Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, muokkaavat ammattirakenteita. Osaamiseen liittyvät ammattirakenteiden muutoksen seuraukset ovat poliittisesti erittäin merkittäviä, mutta huonosti ymmärrettyjä. Konsortion tutkimus paljastaa nuorten koulu- ja tutkintovalintojen sekä IT-taitovaatimusten seuraukset. Se selvittää, mitä muutoksia tarvitaan uusien taitojen hankkimisen ja entisten uudistamisen tueksi työelämässä ja sen ulkopuolella: aikuiskoulutuksessa, aktiivisissa työmarkkinatoimenpiteissä sekä ammatillisen kuntoutuksen kaltaisissa institutionaalisissa järjestelyissä. Pelkät tutkimustulokset siitä, miten ammattirakenteiden muutos haastaa nykyiset ja tulevat työelämän taitovaatimukset, eivät kuitenkaan riitä. Konsortio aikoo myös välittää löydöksensä tärkeimmille sidosryhmille varmistaakseen sen, että suomalaisen työelämän muokkaamisesta vastaavat tahot saavat päätöksenteon tueksi ymmärrettävää ja paikkansapitävää tietoa, mukaan lukien konkreettisia ratkaisuja.

Petri Rouvinen johtaa yhtä konsortion ”Fiksu työ alustatalouden aikakaudella” osahanketta. Konsortion johtaja on Anne Kovalainen Turun yliopistosta. Konsortioon kuuluu lisäksi Työterveyslaitos.

Tutkimuskonsortiossa tutkitaan työelämän viimeaikaisia muutoksia ja talouden dynamiikkaa, yrittäjyyttä, sekä osaamisen ja koulutuksen välistä yhteyttä. Tutkimushankkeen aktiivisen yhteistyösuunnitelman avulla tutkimuskysymykset, aineistojen keruu sekä tutkittu tieto tuodaan poliittisten päätöksentekijöiden, talouden ja työelämän asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden, virkamiesten sekä koulutussuunnittelusta ja maahanmuuttajien työelämään valmistavasta koulutuksesta vastaavien virkamiesten käyttöön. Tavoitteena on parantaa keskinäistä tiedonkulkua, syventää tutkimuslaitosten ja yliopiston välistä yhteistyötä ja tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille.

Tarmo Valkonen johtaa puolestaan yhtä ”Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” -konsortion osahanketta. Konsortion johtaja on Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta. Konsortioon kuuluvat myös Tampereen yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto.

Konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset pakolaiset, joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät. Silti tuloksia voidaan soveltaa myös kaikille suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaiseen, mahdollistavaan ja osallistavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Mallit kehitetään ja testataan PPP-yhteistyössä kolmella sotealueella (Eksote, Siun Sote ja KS-SOTE 2020) sekä Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa. Mallien kustannus-vaikuttavuus arvioidaan. Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.

Lue lisää Suomen Akatemian verkkosivuilta.