Etla ryhtyy selvittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen julkiselle taloudelle

Julkinen sektori on keskeisessä osassa ilmastonmuutoksen torjunnassa niin säätelijänä kuin riskien vakuuttajanakin, mutta samalla julkisen talouden on huolehdittava myös talouden kestävyydestä. Etlassa käynnistyvässä uudessa tutkimushankkeessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen julkiseen talouteen sekä kootaan tietoa ilmastoriskeistä. Hankkeen rahoittaa valtioneuvosto, ja Etlan yhteistyökumppaneina ovat Suomen ympäristökeskus sekä Demos Helsinki.

Ilmastonmuutos haastaa yhteiskunnan kestävyyttä monilla eri tasoilla lähivuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tasapainottelua toimien tehokkuuden ja muun yhteiskunnan toimintakyvyn välillä. Julkinen sektori on keskeinen toimija niin ilmastonmuutoksen torjunnan säätelijänä, muutoksen tukijana kuin riskien vakuuttajana. Samalla sen on kuitenkin huolehdittava myös koko talouden kestävyydestä. Kestävyysnäkökulma korostuu erityisesti Suomessa, missä väestön ikääntyminen heikentää jo merkittävästi julkista taloutta.

Etla käynnistää yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin kanssa Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen -tutkimushankkeen, jossa vaikutuksia julkiselle taloudelle selvitetään eri näkökulmista. Etlan koordinoimassa hankkeessa kootaan lisäksi tietoa globaaleista ja paikallisista ilmastoriskeistä erilaisiksi skenaarioiksi ja täsmennetään ilmastoriskien vaikutuksia Suomelle ja kansantaloutemme eri sektoreille.

Hanketta vetävä Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi pitää tutkimusta tärkeänä, sillä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista julkiseen talouteen on vasta vähän.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi palveluiden ja tavaroiden kysyntään ja tarjontaan, myös koko talouden rakenteisiin. Kansantalouden kokonaistasapaino on muuttumassa ilmastomuutoksen seurauksena tavalla, joka heijastuu julkisen talouden toimintaan ja rahoitukseen aina globaalilta tasolta kansantalouden eri alueisiin ja sektoreihin asti, Kuusi tiivistää.

Hankkeen tavoitteena on luoda kehikko, jonka avulla ilmastopolitiikan julkisen talouden vaikutuksia voidaan arvioida. Lisäksi koostetaan aluetason arvio ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä julkiselle taloudelle sekä kartoitus kustannustehokkaista riskienhallinnan strategioista.

Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen -tutkimushanke kestää vuoteen 2022 asti ja sen on rahoittanut valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus).

Tutkimushanke on suoraa jatkoa keväällä 20201julkaistulle VN TEAS-tutkimukselle Vihreät Toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen.

ILMASTOPOLITIIKAN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

Etlassa alkaa kevään 2021 aikana lisäksi neljä muutakin kiinnostavaa VN TEAS -tutkimushanketta:

  • ”Työn ja pääoman allokaatio” -hankkeessa selvitetään työn ja pääoman kohdentumista ja hahmotellaan tehokkaampia politiikkatoimia. Tavoitteena on kehittää älykästä suunnittelua ja vaikuttavaa sääntelyä. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto. Etlassa hankkeesta vastaa tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij.
  • ”Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit” -hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten ja laajempien vaikutuspolkujen ymmärtämiseen. Hanketta koordinoi MDI Public Oy. Etlassa hankkeesta vastaa tutkimusjohtaja Heli Koski.
  • ”Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi” -hankkeessa arvioidaan Team Finland -verkoston vaikuttavuuden lisäksi verkoston lisäarvoa kansainvälistyville kasvuyrityksille. Hanke toteutetaan yhteistyönä Forefront Oy:n kanssa, joka koordinoi hanketta. Etlassa hankkeesta vastaa tutkija Ilkka Ylhäinen.
  • ”Europe Facing Great-Power Competition” -hanke selvittää Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen suurvaltakilpailun geoekonomisia uhkia ja mahdollisuuksia Euroopan Unionille ja erityisesti Suomelle. Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n ja hanketta koordinoivan Ulkopoliittisen instituution (FIIA) kanssa. Etlassa hankkeesta vastaa tutkimusjohtaja Heli Koski.