Etla ja PT pyytävät Yleä oikaisemaan uutisointiaan

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos yhdessä pyysivät 15.5. Yleä oikaisemaan uutisointiaan, jossa tutkimuslaitosten johtajien kommentit oli esitetty otsikon ”superlobbarit arvioivat” alle. Ylen vastaus tutkimuslaitosten yhteiseen oikaisupyyntöön tuli illalla 15.5. ja on alla.

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen

Uutis- ja ajankohtaistoiminta

YLE

OIKAISUPYYNTÖ

Sananvapauslain mukaan henkilöllä, yhteisöllä, säätiöllä tai viranomaisella on oikeus saada itseään tai toimintaansa koskeva virhe oikaistua, jollei se ole ”ilmeisen tarpeetonta” virheen vähäisyyden vuoksi. Haluamme täten oikaista 14.5. Ylen verkkosivuilla julkaistussa jutussa (https://yle.fi/uutiset/3-10782494 ) esiintyvän virheen.

Artikkelissa Tästä väännetään Säätytalolla nyt – superlobbarit arvioivat, voiko Antti Rinteen hallituskokoonpano vielä kaatua” Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Palkansaajien tutkimuslaitos PT rinnastetaan suoraan etujärjestöihin ja leimataan jo otsikossa ”superlobbareiksi”. Virhe ei ole sananvapauslain tarkoittamassa mielessä vähäinen vaan vahingollinen, ja se on omiaan luomaan virheellistä kuvaa taloustutkimuslaitoksista etuja ajavina lobbareina tai etujärjestöinä, ja siten heikentämään tutkijoiden sekä heidän tutkimustensa samoin kuin koko organisaation uskottavuutta ja toimintaedellytyksiä.

Niin Etla kuin PT ovat toimintansa vakiinnuttaneita, voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä organisaatioita ja arvostettuja instituutioita. Päätehtävämme on tuottaa kansainväliset tieteelliset kriteerit täyttävää riippumatonta ja objektiivista, avoimesti vertaisarvioitua akateemista taloustutkimusta. Yleensä toimintaamme on laajalti arvostettu siitäkin syystä, että päätöksenteon tueksi tarvitaan myös kotimaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Laitostemme henkilöstöstä enemmistö on tohtorintutkinnon suorittaneita ja osa heistä hoitaa virkaa myös maamme eri korkeakouluissa professoreina, dosentteina ja luennoitsijoina.

Tutkijoidemme tieteellinen taso on kansainvälisesti arvostettua ja yhteistyökumppaneinamme on useita ulkomaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Julkaisumme käyvät läpi normaalin tieteellisen arvioinnin. Tutkimushankkeitamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio. Tärkeänä osana tutkimuslaitosten toimintaa tutkijat osallistuvat asiantuntijoina ministeriöiden ja muiden tahojen asettamiin työryhmiin, käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä pitävät esityksiä tieteellisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Laitokset antavat myös tutkimustietoon perustuvia politiikkasuosituksia ja laitosten tutkijat käyvät vapaasti yhteiskunnallista keskustelua, mutta sekään ei ole peruste leimata tutkimuslaitoksia etujärjestöiksi, saati lobbareiksi.

14.5. julkaistua artikkelia yritettiin korjata Etlan toimesta jo ennen ja heti jälkeen sen julkaisun. Sähköpostitse saamassamme vastauksessa ajankohtaistoimituksen päällikkö Riitta Pihlajamäki kirjoittaa kuitenkin seuraavasti:

Jutussa todetaan, että tutkimuslaitosten edustajat eivät pidä itseään lobbareina vaan tutkijoina. Otsikossa mainittu superlobbari on uudissana, jonka voi katsoa pitävän sisällään sekä ”perinteiset” lobbarit että tutkimuslaitokset.”

Kaiken edellä todetun perusteella vastustamme erityisesti tätä toimituksen näkemystä. Toisin kuin vastauksessa annetaan ymmärtää ”superlobbari” ei viittaa heterogeenisemmin kaikkiin yhteiskunnallisiin keskustelijoihin vaan lobbareiden ytimeen. Sellaiseen kategoriaan Etla ja PT eivät varsinkaan halua tulla samaistetuksi.

Pyydämme siis, että otsikko muutetaan mahdollisimman pikaisesti ja Etlan ja PT:n kommentit erotetaan selkeästi tutkimuslaitosten arvioiksi. Journalistin ohjeet edellyttävät, että toimitus korjaa virheet oma-aloitteisesti ja heti, kun niistä on saatu tieto.

 

Helsingissä 15.5.2019

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen puolesta                        

Aki Kangasharju   

Toimitusjohtaja                                                                                     

Palkansaajien tutkimuslaitoksen puolesta

Elina Pylkkänen

Johtaja

Ylen vastaus oikaisupyyntöön

Arvoisat Aki Kangasharju ja Elina Pylkkänen

Vastaus Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n oikaisupyyntöön.

Oikaisupyyntö koskee Yleisradion 14.5.2019 julkaisemaa verkkouutista

https://yle.fi/uutiset/3-10782494.

Kirjoituksessaan tutkimuslaitokset katsovat, että ne on rinnastettu loukkaavalla ja vahingoittavalla tavalla ns. perinteisiin lobbareihin. Laitokset vaativat, että Yle muuttaa jutun otsikkoa ja erottaa jutussa selkeästi niiden kommentit muiden jutussa haastateltujen tahojen kommenteista. Laitokset ovat oman näkemyksensä mukaan tieteellisesti riippumattomia tutkimusorganisaatioita, joihin lobbari-termiä ei ole sopivaa yhdistää.

Sekä Etla että PT kytkeytyvät taustallaan olevien etujärjestöjen toimintaan, ja toimivat taustayhteisöjensä edustajina yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ylen julkaisema juttu hallitusneuvottelujen taustoista rakentui muutamien erilaisia näkökulmia edustavien vastinparien kommentteihin keskeisissä kysymyksissä. Haastatelluilla ei juttua tehtäessä ollut huomauttamista tapaan, jolla ko. tahot oli asetettu vastakkain.

Ylen verkkojutussa sen enempää Etlaa kuin PT:täkään ei rinnasteta ns. perinteiseen lobbaukseen eli suoraan henkilökohtaiseen vaikuttamiseen.

Lisäksi jutun johdannossa korostettiin miten Etlan ja PT:n johtajat roolinsa näkevät. ”Yle haastatteli etujärjestöjen ja työmarkkinatutkimuslaitosten johtajia. Tutkimuslaitosten edustajat korostavat, etteivät pidä itseään lobbareina vaan tutkijoina.”

Juttujen otsikoista ja juttujen sisällöstä päättää aina toimitus, eikä tätä journalistista päätösvaltaa tule Journalistin ohjeidenkaan mukaan koskaan luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Näillä perusteilla katson, että Ylellä ei ole syytä oikaisuun.

 

Pasilassa, 14.5.2019

vastaava päätoimittaja

Jouko Jokinen

uutis-ja ajankohtaistoiminta/Yle