Pysyvästi kilpailukykyinen
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2014 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Norwegian Research Council
Pysyvästi kilpailukykyinen

Pysyvästi kilpailukykyinen

Hankkeessa vertaillaan työn tuottavuuden, palkkojen ja kannattavuuden kehitystä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Analyysissä keskitytään erityisesti yritystason dynamiikkaan ja yritysten väliseen hajontaan. Analyysit tehdään vertailukelpoisilla mikroaineistoilla.

Vaikka nämä maat ovat monessa suhteessa sangen samanlaisia, niiden välillä on myös merkittäviä eroja. Suuri lama näyttää iskeneen näihin maihin vaihtelevin tavoin. Hankkeessa tutkitaan, mikä merkitys palkanmuodostuksella, työntekijöiden liikkuvuudella ja ns. ”luovalla tuholla” on ollut kilpailukyvylle Pohjoismaiden välillä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat työvoimakustannusten ja työn tuottavuuden kehityksen taustalla olevien yritystason lähteiden erot maiden välillä. Analyysit rakentuvat Böckermanin ja Malirannan (2012) aikaisemman työn pohjalle.

Hankkeessa vertaillaan myös yritysten välisen tuottavuushajonnan (toimialojen sisällä) eroja Pohjoismaiden välillä. Tuottavuushajontaa voidaan käyttää kilpailupaineen mittarina. Vaikka hankkeessa keskitytään Pohjoismaiden välisiin vertailuihin, aikaisempia tutkimustuloksia hyödyntäen vertailua tehdään myös Yhdysvaltoihin ja Euroopan maihin.

Kilpailukyvyn perimmäisten mekanismien ymmärtämiseksi on tärkeätä tunnistaa hyviä mittareita niille mikrotason yhteyksille, joiden pohjalta kilpailukyvyn tunnetut makroyhteydet pienissä avotalouksissa lopulta muodostuvat. Koska Pohjoismaiden toimialojen rakenteet vaihtelevat merkittävästi, vertailut on syytä tehdä toimialoittain ja aggregaattivertailuihin on syytä tehdä toimialarakennekorjaukset. Kunkin maan mikroaineistojen lisäksi analyysissä hyödynnetään OECD:n STAN-tietokantaa sekä tietojen täydennystä että vertailuja varten. Teoreettista työtä sekä vertailua Pohjoismaiden ulkopuolisiin maihin tehdään yhteistyössä Kalle Moenen (Centre for the Study of Equality, Social Organization, and Performance) kanssa.

Hankkeen koordinaattori on Erling Barth, ISF. Muut Etlan ulkopuoliset osallistujat ovat Karsten Albæk, SFI, ja Fredrik Heyman, NFI