Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)

Yksi valtionhallinnon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön pullonkauloista on siiloutuminen: Eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot tuottavat ja hyödyntävät tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa. On olemassa selkeä tarve avoimille rajapinnoille, tehokkaille menetelmille tiedon jakamiseen ministeriöiden välillä sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen poikkihallinnollisesti yhteisten strategisten valintojen tekemisessä.

Hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen yhteinen kansallinen menettelytapa strategisten TKI-valintojen tekemiselle. Hanke tuottaa, koostaa ja jalostaa eri ministeriöiden ja niiden sidosryhmien synnyttämää ennakointi-, arviointi-, ja seurantatietoa TKI-toiminnan kansallisten strategiavalintojen tueksi. Hanke rakentuu kolmen pilarin varaan:

1) Kartoitetaan kattavasti eri ministeriöiden ja niiden sidosryhmien tällä hetkellä käyttämät seuranta-, ennakointi- ja arviointitiedon lähteet sekä menetelmät TKI-strategiavalintojen tekoon,

2) suunnitellaan hankkeen päätuotos, eli kansallinen menettelytapa strategisten TKI-valintojen tekemiselle,

ja
3) kokeillaan, täydennetään ja kehitetään edelleen osassa 2 suunniteltua yhteistoimintamallia.

Hankkeesa ovat mukana myös Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board.