Ikääntymisen taloudelliset seuraukset [Valmistunut]
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2014 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Euroopan unioni (Tutkimuksen 7. kehysohjelma)
Ikääntymisen taloudelliset seuraukset [Valmistunut]

Ikääntymisen taloudelliset seuraukset [Valmistunut]

Projektin (MoPAct) tavoitteena on päivittää tietämys väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista ja tuottaa uutta tietoa tarkemmin rajatuista temaattisista alueista talous- ja väestötieteilijöiden yhteistyönä. Vastauksia haetaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka väestön ikääntyminen vaikuttaa yksilöiden taloudelliseen asemaan? Kuinka kannusteet aktiiviseen ikääntymiseen vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen? Entä miten ne vaikuttavat julkiseen talouteen? Millaiseksi ikääntyvien kotitalouksien rakenne muuttuu?

Hanke kuuluu osaprojektina suureen kansainväliseen tutkimushankkeeseen Aktiivisen ikääntymisen potentiaalin mobilisointi Euroopassa. Koko MoPAct-projektia (Mobilising the potential of active ageing in Europe) koordinoi englantilaisen University of Sheffieldin Deparment of Social Studies, ja siihen osallistuu 31 yliopistoa ja tutkimuslaitosta 13 Euroopan maasta.

Osaprojektin ensimmäinen temaattinen tutkimus päivittää, parantaa ja laajentaa ennusteita muutamien EU-maiden tulevista demografisista trendeistä. Erityistä huomiota kiinnitetään kotitalouksien rakenteeseen ja ikääntyneiden naisten ja miesten kuolleisuuteen. Tutkimustulokset auttavat ennustamaan omaishoidon kaltaisten aktiviteettien tarvetta, eläketulojen riittävyyttä ja eläkevakuutusten kysyntää.

Toisessa tutkimuksessa analysoidaan, kuinka Suomessa toteutetut, mutta muihinkin maihin sopivat kohdennetut politiikkatoimet vaikuttaisivat ikääntyneiden palkka- ja vapaaehtoistyön tarjontaan sekä julkisen talouden kestävyyteen.

Kolmannessa temaattisessa tutkimuksessa simuloidaan koko EU:n kattavalla taloudellisella mallilla, kuinka veropolitiikan ja työn ohella tapahtuvan koulutuksen avulla mahdollistetaan ikääntyneiden työssäkäynti ja kulutus ja kannustetaan niitä.

Etla johtaa osaprojektia sekä erottelee syntyvyyden, kuolevuuden ja siirtolaisuuden vaikutusta julkiseen talouteen. Etla myös tutkii kotitalouksien muuttuvan rakenteen, pitenevien elinikien, kotitalouksien taloudellisten päätösten sekä työn tarjontaa tukevien politiikkatoimien vuorovaikutusta.

Etla osallistuu myös kahteen muuhun osaprojektiin. Hankkeessa Eläkejärjestelmät, säästäminen ja talouskasvatus Etla analysoi eläkejärjestelmiä koskevien sääntöjen, pitenevien elinaikojen ja eläköitymisen vuorovaikutuksia.

Hankkeessa Sosiaalinen tuki ja pitkäaikaishoito Etlan osuutena on tutkia eläkeikää lähestyvän henkilön vaihtoehtoiskustannuksia ja valintoja tilanteessa, jossa hän joutuu käyttämään aikaa omaishoitoon tai sitä vastaavaan aktiviteettiin, ja harkitsee siksi eläköitymistä ja sitä, minkä reitin valitsee työelämästä poistumiseen.

MoPAct-hankkeen kotisivu