Datatalouden vaikuttavuus
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Datatalouden vaikuttavuus

Datatalouden vaikuttavuus

Datan hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia arvonluontiin- ja tuottavuuskasvuun yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Uusia dataperusteisia yrityksiä ja tuotteita, (liike)toimintamalleja, arvoketjuja ja julkisia palveluita syntyy, mutta niiden kontribuutiosta sektori- ja koko talouden tasolla tiedetään varsin vähän. Lisäksi datan ja datatalouden arvon määrittäminen on vaikeaa eikä tällä hetkellä saatavilla ole kattavaa kuvaa datatalouden koosta, sen synnyttämästä arvonlisäyksestä ja yhteydestä taloudelliseen kasvuun.

Tässä tutkimushankkeessa kehitetään Suomen kontekstiin sopiva, ja mahdollisesti myös muissa maissa sovellettavissa oleva, datatalouden euromääräinen mittauskehikko. Lisäksi hankkeessa arvioidaan datatalouden valmiuksia Suomessa ja rakennetaan datan hyödyntämistä Suomessa ja verrokkimaissa vertaileva Databarometri. Datatalouden mittaamisen kehittämistyön tuloksena on tuotettu aiemmin joitakin verrattain karkeita kansainväliseen vertailuun sopivia mittareita kuten EU:n DESI-indeksi. Tarkempi datatalouden arvonluonnin ja vaikuttavuuden arvioiminen eri sektoreilla ja koko kansantalouden tasolla vaatii euromääräisen mittaamisen ja mittareiden kehittämistä, mihin tämä hanke vastaa.

Hankkeessa tuotettu tieto lisää ymmärrystä julkisista hankinnoista ja tki-panostuksista, joilla vauhditetaan datataloutta Suomessa sekä parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja niiden soveltuvuudesta Suomeen. Tietoa tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi digitalisaatioon ja datatalouden kehittämiseen kohdennettujen julkisten investointien tuloksellisuuden ja
vaikuttavuuden arvioimisessa.

Hanketta toteuttavat Etlan kanssa yhteistyössä TIEKE ja Demos Helsinki.

Tutkimuksesta vastaa: