Digitalization and Resilience: Data Assets and Firm Productivity Growth During the COVID-19 Pandemic

Koski HeliFornaro Paolo

Abstract

This study investigates the impact of firm-level investments in data assets on productivity growth during the COVID-19 pandemic, utilizing matched employer-employee data of 13,609 Finnish firms for 2015–2020.

Our estimation results indicate that firms with greater pre-pandemic investments in software and database assets and ICT experienced significantly higher labor productivity growth in the first year of the pandemic. Notably, these positive effects are predominantly observed in the service sector, while manufacturing companies did not exhibit statistically significant impacts. Furthermore, our analysis highlights that large service companies with greater investments in data assets demonstrated higher labor productivity growth than their counterparts.

We also identify a noteworthy complementarity between a firm’s investments in ICT and databases and employees’ skills, as measured by education level. Interestingly, our empirical findings underscore that firms investing more in data, databases and ICT were statistically significantly more likely to belong to the productivity frontier of their industry.

Investoinnit dataan ja yritysten tuottavuuskasvu COVID-19-pandemian aikana

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tarkastelee yritysten datavarantoihin tekemien investointien vaikutusta tuottavuuskasvuun COVID-19-pandemian aikana hyödyntäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa 13 609 suomalaisesta yrityksestä vuosilta 2015–2020.

Aineistoanalyysimme osoittaa, että pandemiaa edeltävinä vuosina enemmän ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä digitalisaatioon investoineiden yritysten työn tuottavuus kasvoi merkittävästi muita yrityksiä enemmän ensimmäisenä pandemiavuonna. Investointien positiiviset tuottavuusvaikutukset näkyvät kuitenkin pelkästään palvelusektorilla, kun taas teollisuusyritysten joukossa emme löytäneet näyttöä tilastollisesti merkitsevistä vaikutuksista. Lisäksi enemmän dataomaisuuteen ennen pandemiaa investoineiden suurten palvelualan yritysten työn tuottavuus kasvoi muita yrityksiä enemmän vuonna 2020.

Analyysimme osoittaa myös, että työntekijöiden koulutustasolla mitatut taidot täydentävät yrityksen investointeja ICT:hen ja tietokantoihin ja lisäsivät työn tuottavuuden kasvua. Enemmän dataan, tietokantoihin sekä ICT:hen ennen pandemiaa investoineet yritykset kuuluivat ensimmäisenä pandemiavuonna muita yrityksiä todennäköisemmin tuottavuuden eturintamaan.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 113
Päiväys
16.01.2024
Avainsanat
Dataomaisuus, Digitalisaatio, Tuottavuus, Kasvu, Resilienssi, Pandemia
Keywords
Data assets, Digitalization, Productivity, Growth, Resilience, Pandemics
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D22, L25, O33
Sivuja
30
Kieli
Englanti