Breakthrough Innovations and Productivity: An International Perspective

Kuusi TeroNevavuo Jenni

Abstract

In this paper, we shed new light on the productivity impact of breakthrough patents, as well as their role in the variability of productivity across countries. We use text analysis and machine learning–based estimates of the number of breakthrough patents and show that there was a significant drop in quantity in the early 2000s. According to our econometric analysis, the slowdown in innovation activity has a clear temporal connection with the later slowdown in productivity in the 2010s. Breakthrough patents increased productivity on a large scale until the beginning of the 2010s, in particular in industrial information and communications technology (ICT) industries. In sectors other than ICT, productivity growth was more differentiated so that productivity growth is observed in industries that invested significantly in R&D after the emergence of breakthrough patents. We also identify large differences across countries in the link between productivity and breakthrough patents.

Läpimurtoinnovaatiot ja tuottavuus: kansainvälinen näkökulma

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa arvioimme läpimurtopatenttien tuottavuusvaikutuksia sekä niiden roolia eri maiden tuottavuuden vaihtelussa. Käytämme tekstianalyysiin ja koneoppimiseen perustuvia arvioita läpimurtopatenttien määrästä. Osoitamme, että määrässä tapahtui merkittäviä muutoksia 2000-luvun alussa. Ekonometrisen analyysimme perusteella läpimurtojen tekemisen hidastumisella on selkeä ajallinen yhteys tuottavuuden myöhempään hidastumiseen 2010-luvulla. Tarkastelemillamme teollisuusaloilla läpimurtopatentit ovat lisänneet tuottavuutta laajasti 2010-luvun alkuun asti erityisesti tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. Muilla aloilla tuottavuuden kasvu on eriytyneempää niin, että sitä havaitaan enemmän toimialoilla, jotka ovat investoineet merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen läpimurtopatentointien jälkeen. Havaitsemme suuria maiden välisiä eroja tuottavuuden ja läpimurtopatenttien välisessä yhteydessä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 101
Päiväys
31.03.2023
Avainsanat
Tuottavuus, Innovaatiot, Läpimurrot, Patentit
Keywords
Productivity, Innovation, Breakthroughs, Patents
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D24, O31, O33
Sivuja
22
Kieli
Englanti