Beyond AI, Blockchain Systems, and Digital Platforms: Digitalization Unlocks Mass Hyper-Personalization and Mass Servitization

Seppälä TimoMucha TomaszMattila Juri

Abstract

The ever-progressing digitalization of the economy and society is unlocking new opportunities for organizations engaging in services. We are in the middle of a transformation of the service sector that can be likened to the advent of mass production in the 1940s. Based on recent advances and developments in artificial intelligence, digital platforms, and blockchain systems, we are witnessing the emergence of new digitalization phenomena of metahuman systems, artificial intelligence platforms, and meta-organizations. Jointly, these forces are shaping now, or will be in the near future, the service activities of organizations around the world. They enable mass hyper-personalized services and mass servitization – new types of high variety and high-volume service processes. Artificial intelligence applications like search and recommendation engines, and artificial intelligence platforms such as Google Maps, Chat GPT, BloombergGPT and Stable Diffusion can be perceived as early manifestations of the ongoing transformation. Already in the present day, applications and platforms such as these can be adopted in a wide range of downstream tasks, thus enabling personalized service experiences for audiences of one. While increasing the value of service offerings, mass hyper-personalization and mass servitization also have the potential to increase the productivity of service operations and the entire service sector, especially in the context of knowledge-intensive work. This working paper reflects and provides an up-to-date synthesis of key emerging concepts on digitalization, services and research directions grounded in our current research.

Mitä tekoälyn, lohkoketjujärjestelmien ja digitaalisten alustojen jälkeen? Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tuottaa yhä yksilöidympiä palvelukokemuksia

Tiivistelmä

Talouden ja yhteiskunnan jatkuvasti etenevä digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti palveluita tarjoaville organisaatioille. Olemme keskellä palvelusektorin murrosta, jota voidaan verrata jopa massatuotannon syntyyn 1940-luvulla. Tekoälyn, digitaalisten alustojen ja lohkoketjujärjestelmien viimeaikaisten edistysaskeleiden ja kehityksen perusteella olemme todistamassa uusien digitalisaatioilmiöiden, kuten metahenkilöjärjestelmien, tekoälyalustojen ja metaorganisaatioiden syntymistä. Yhdessä nämä digitaaliset ilmiöt muokkaavat nyt tai lähitulevaisuudessa organisaatioiden palvelutoimintaa kaikkialla maailmassa. Ne mahdollistavat massahyperpersonalisoidut palvelut ja massapalvelullistamisen eli uudenlaiset, hyvin monimuotoiset ja suuren volyymin palveluprosessit. Tekoälysovellukset, kuten haku- ja suosittelukoneet, ja tekoälyalustat, kuten Google Maps, Chat GPT, BloombergGPT ja Stable Diffusion, voidaan nähdä meneillään olevan muutoksen varhaisina ilmentyminä. Tällaisia sovelluksia ja alustoja voidaan jo nykyään hyödyntää monissa palveluiden jatkojalostustehtävissä, mitkä mahdollistavat yksilölliset palvelukokemukset yhdelle henkilölle. Samalla kun massahyperpersoonallistaminen ja massapalveluistuminen lisäävät myös palvelutarjonnan arvoa, niillä on myös potentiaalia lisätä palvelutoiminnan ja koko palvelusektorin tuottavuutta erityisesti osana tietointensiivistä työtä. Tämä artikkeli heijastaa ja tarjoaa ajantasaisen yhteenvedon digitalisaation keskeisistä kehittyvistä käsitteistä, palveluiden muutoksesta ja tutkimussuunnista, jotka perustuvat nykyiseen tutkimukseemme.

Katso myös The Fifth Wave – BRIE-ETLA Collection of Articles -kirja (ETLA B281).

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 106
Päiväys
28.04.2023
Avainsanat
Tekoäly, Tekoälyalustat, Lohkoketjujärjestelmät, Digitaaliset alustat, Hyper-personoidut palvelut, Massahyper-personointi, Massapalvelut, Massapalvelullistaminen, Metahenkilöjärjestelmät, Metaorganisaatiot, Operaatiot, Tuottavuus, Asiantuntijapalvelut, Palveluiden tuottavuus, Palveluliikkeet
Keywords
Artificial intelligence, Artificial intelligence platforms, Blockchain systems, Digital platforms, Hyper-personalized services, Mass hyper-personalization, Mass services, Mass servitization, Metahuman systems, Meta-organizations, Operations, Productivity, Professional services, Service productivity, Service shops
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
L8, L84
Sivuja
16
Kieli
Englanti