An Analysis of Digitalization and Firm Performance in Finland’s Private Service Industries

Abstract

The service sector is undergoing rapid changes attributed to digitalization. This study examines the relationship between digitalization and the performance of the Finnish private service firms from 2015 to 2021 using linked employer-employee data, financial data and an IT usage survey. Our descriptive and regression analyses reveal significant variability in the level and areas of digital adoption across service industries. Information and communication, and professional activities are found highly digitalized, while accommodation and food service activities, and transportation and storage lag in digitalization intensity. Additionally, we find a strong positive correlation between firms’ digitalization and revenues, particularly for firms with higher digital intensity. This correlation persisted throughout the COVID-19 pandemic. We also observe a positive correlation between digitalization and productivity in the early years, but more recent data suggest a weakening of this association, possibly due to increased digital adoption among less productive firms during the pandemic. Finally, our analysis indicates that larger firms, or those with a larger market share or international activities, tend to have higher levels of digitalization. Thus, investment in digitalization is recommended to enhance service sectors performance.

Analyysi digitalisaatiosta ja yritysten menestyksestä Suomen yksityisillä palvelualoilla

Tiivistelmä

Palvelualoilla tapahtuu huomattavia muutoksia digitalisaation myötä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan digitalisaation ja Suomen yksityisten palvelualojen yritysten menestyksen välistä suhdetta vuosina 2015–2021 hyödyntäen yhdistettyä työnantaja-työntekijä -aineistoa, tilinpäätösdatoja sekä tietotekniikan käyttö yrityksissä -kyselyä. Sekä kuvailevan tilastollisen tarkastelun että regressioanalyysien tulokset paljastavat merkittävää vaihtelua digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä palvelualoilla. Informaation ja viestinnän sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialat ovat vahvasti digitalisoituneita. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä kuljetus ja varastointi ovat jääneet digitalisaatiossa jälkeen. Lisäksi havaitsemme vahvan positiivisen yhteyden yritysten digitalisaation ja liikevaihdon välillä erityisesti niillä yrityksillä, jotka hyödyntävät monipuolisesti erilaisia digitaalisia teknologioita. Tämä yhteys on säilynyt koko COVID-19-pandemian ajan. Havaitsemme positiivisen korrelaation myös digitalisaation ja tuottavuuden välillä tutkimusjakson alkuvuosina, mutta viime vuosien tietojen perusteella tämä yhteys vaikuttaisi heikentyneen. Tämä voi mahdollisesti johtua digitaalisten teknologioiden käyttöönoton lisääntymisestä vähemmän tuottavilla yrityksillä pandemian aikana. Analyysimme tulokset viittaavat lisäksi siihen, että suuremmilla yrityksillä tai niillä, joilla on suurempi markkinaosuus tai joilla on kansainvälistä toimintaa, on yleensä korkeampi digitalisaation taso. Tulosten perusteella panostukset digitalisaatioon ovat suositeltavia palvelualojen yritysten kasvun ja tuottavuuden vauhdittamiseksi.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palveluiden tuottavuuden lisääminen digitalisaation avulla
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 117
Päiväys
11.06.2024
Avainsanat
Digitalisaatio, palveluala, Suomi, tuottavuus, yrityksen menestyminen
Keywords
Digitalization, Firm performance, Productivity, Private service industry, Finland
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
L25, L80, L86, O14, O33
Sivuja
24
Kieli
Englanti