The Influence of Old-age Retirement on Health: Causal Evidence from the Finnish Register Data

Kuusi TeroMartikainen PekkaValkonen Tarmo

Abstract

We quantify the impact of old-age retirement on health using longitudinal Finnish register data for the period 2000–2012, which allows for a strict isolation of the effects of transition from work to retirement for both mental and physical health indicators. We use the lowest statutory eligibility age for full old-age pensions, 63 years, as an instrument in FE-IV estimation to ensure causal inference.

We find that (1) retirement moderately decreases the use of antidepressants, especially for women; (2) the beneficial effects of retirement on the cardiovascular and musculoskeletal conditions are smaller and more diffused; (3) there is no robust evidence that retirement effects vary systematically among socioeconomic groups, although more robust declines in musculoskeletal diseases were observed among manual-labour men; and (4) the beneficial effects in antidepressant use can be extended to apply to most Finns retiring at ages 62–64 based on our test of external validity.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen vaikutuksia terveyteen: Näkökulmia suomalaisesta rekisteriaineistosta

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään työstä vanhuuseläkkeelle jäämisen vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen terveyteen käyttäen suomalaisia yksilöaineistoja vuosilta 2000–2012. Kattavan rekisteriaineiston avulla voidaan seurata yksityisen sektorin työntekijöiden siirtymiä suoraan työstä eläkkeelle. Tälle ryhmälle alin täyden vanhuuseläkkeen saamisen ikä, eli 63 vuotta, on merkittävä eläköitymisen taloudellinen kannuste. Syy-seuraussuhteen varmistamiseksi käytetäänkin FE-IV -estimointimenetelmää, jossa instrumenttimuuttujana on kyseinen 63 vuoden ikäraja.

Tulosten mukaan vanhuseläkkeelle siirtyminen vähentää masennuslääkkeiden käyttöä jonkin verran erityisesti naisilla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja sydän- ja verisuonitautien osalta positiiviset vaikutukset ovat vähäisemmät ja hajanaisemmat. Sosioekonomisten ryhmien välillä ei havaita järjestelmällisiä eroja, vaikka tuki- ja liikuntaelinsairauksien väheneminen onkin selvintä työntekijämiehillä. Lisäanalyysit tulosten yleistettävyydestä viittaavat siihen, että masennuslääkkeiden käytön vähenemistä koskeva tulos voidaan yleistää 62–64-vuotiaina eläkkeelle siirtyneille.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 67
Päiväys
18.04.2019
Avainsanat
Terveys, Terveyskäyttäytyminen, Eläkkeelle siirtyminen, Eläkepolitiikka, Väestö, Talous
Keywords
Health, Health behaviour, Retirement, Retirement policies, Demographic economics
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
I10, I12, J26, J18
Sivuja
26
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
www.sciencedirect.com