Lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa

Mattila JuriSeppälä TimoHukkinen TaneliLaikari ArtoMarkkanen KalleKoulu RiikkaJia Kai

Tiivistelmä

Selvityksessä tarkasteltiin, voidaanko lohkoketjuteknologiaan perustuvia älykkäitä sopimuksia hyödyntää palkkatulojen verotuksen prosessiin automatisoimisessa. Tavoitteena oli myös selkeyttää lukijalle alan käsitteistöä sekä haasteita ja mahdollisuuksia veroviranomaisen näkökulmasta.

Osana selvitystä laadittiin myös havainnollistava konseptualisointi lohkoketjuperusteisten älysopimusten soveltamisesta verotuksen prosessiin. Konseptualisoinnilla kartoitettiin lohkoketjuteknologian hyödyntämisen kipupisteitä julkishallinnon kontekstissa, mm. kustannusten ja tietoturvan näkökulmasta. Teknologia- ja arkkitehtuurinäkökulmaa laajennettiin kattaamaan myös hajautetut tilikirjaratkaisut.

Lohkoketjuteknologia mahdollisuuksista on keskusteltu viime aikoina runsaasti. Viime vuosina alan käsitteet ovat keskustelussa laventuneet saaden uusia merkityksiä, mikä on entisestään paisuttanut odotuksia. Lohkoketjut ja hajautetut tilikirjat eivät kuitenkaan toistaiseksi ole onnistuneet lunastamaan niihin ladattuja odotuksia.

Selvityksen valossa lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuudet palkkaverotuksen kontekstissa näyttäytyvät heikkoina. Hajautettujen tilikirjojen soveltamismahdollisuudet näyttäytyvät hieman valoisampina. Niiden osalta käsitteellinen rajanveto perinteisiin integroiviin tietojärjestelmäratkaisuihin nähden on kuitenkin häilyvä, ja hyödyt siten vaikeasti arvioitavissa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:30.

The Applicability on Blockchain Technology to Salary Income Taxation

Abstract

This study examined whether blockchain-based smart contracts can be used to automate the process of taxing wage income. The aim was also to clarify the relevant concepts and to elucidate the challenges and opportunities from the perspective of the tax authority.

As a part of the study, an illustrative conceptualization of a smart contract wage tax application was also drafted. The conceptualization was used to identify points of friction in the utilization of blockchain technology, especially in the context of public administration.

The potential of blockchain technology and distributed ledgers has been widely discussed recently. In recent years, the concepts in the field have expanded and taken on new meanings, further inflating the beliefs about the revolutionary effects of the phenomenon. However, for the time being, blockchains and distributed ledgers have not succeeded in delivering on those expectations.

In the light of this study, the potential for exploiting blockchain technology in the context of wage income taxation seems unfruitful. The possibilities for applying distributed ledgers appear somewhat brighter. However, as the conceptual demarcation of distributed ledgers and traditional integrative IT systems is somewhat vaguely defined, the benefits of such application are difficult to estimate.

Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2019:30.

Julkaisun tietoja

Päiväys
24.04.2019
Avainsanat
Verotus, Tietojärjestelmät, Teknologia, Kehittäminen, Soveltava tutkimus, Tutkimus, Tutkimustoiminta
Keywords
Taxation, Data systems, Technology (information), Development, Applied research, Research, Research activities
Sivuja
105
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi