Tarvitaanko Suomessa t&k-verokannustimia?

Koski HeliFornaro Paolo

Tiivistelmä

T&k-verotukia käytetään OECD-maissa laajalti lisäämään yritysten kannustimia investoida tutkimus- ja kehitystoimintaan. Viimeaikainen kansainvälinen yritystason aineistoanalyysiin perustuva tutkimus viittaa siihen, että verotuet lisäävät sekä t&k-investointeja että patentointia. T&k-verohuojennusjärjestelmissä on suuria maakohtaisia eroja verotuen asteen ja verotukimallien ominaisuuksien suhteen. Tyypillisesti yritys voi tehdä verovähennyksen tuloverosta perustuen t&k-kustannusten kokonaisvolyymiin. T&k-verotukimallien ominaisuuksien vaikuttavuudesta on saatavilla varsin vähän tutkimustietoa. Ei ole selvää, minkälainen t&k-verotukimalli antaa parhaat kannustimet yritysten tutkimus- ja kehityspanostuksille sekä tuottaa eniten innovaatiotuotoksia.

Analysoimme t&k-verotukiasteen ja verotukijärjestelmän ominaisuuksien yhteyttä yrityssektorin omiin t&k-panostuksiin ja innovaatiotuotoksiin 35 maan joukossa vuosina 2000–2018. T&k-verotukea enemmän tarjoavissa maissa yrityssektori investoi tutkimukseen ja kehitykseen suhteessa bruttokansantuotteeseen selvästi muita maita enemmän. Myös verotukimallin ominaisuuksilla on merkitystä. T&k-intensiteetti ja haettujen patenttien määrä oli suurempi maissa, joissa verovähennys lasketaan yrityksen t&k-kustannusten lisäyksestä sen aiempiin t&k-panostuksiin verrattuna (ts. käytössä on inkrementaalinen verotukimalli) tai joissa tämän lisäksi verohuojennusmalliin sisältyy t&k-kustannusten kokonaisvolyymiin perustuva vähennysmahdollisuus.

Does Finland Need R&D Tax Incentives?

Abstract

In OECD countries, tax subsidies are widely used to increase incentives for companies to invest in research and development. Recent international research suggests that R&D tax support increases both R&D investment and patent applications. However, it is unclear what kind of R&D tax scheme provides the best incentives for companies to invest in research and development and generate innovation. There are considerable differences between the countries’ R&D tax relief schemes, not only in terms of the amount of tax relief but also in terms of the characteristics of the tax support scheme. Typically, a company can make a tax deduction from income tax based on the total volume of R&D costs underlying the relief.

Our empirical analysis among 35 OECD countries during 2000–2018 indicates that the generosity of the R&D tax subsidies positively relates to the R&D investment intensity of the corporate sector. Our study further suggests that the R&D intensity and the number of patent applications filed with the USPTO are higher in the countries that use either the incremental R&D tax scheme or the hybrid scheme involving incremental and volume-based R&D tax deduction possibilities.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
T&k-verohuojennusten vaikutus yritysten t&k-panostuksiin ja innovaatioihin
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 97
Päiväys
30.06.2021
Avainsanat
T&k-verokannustimet, T&k-investoinnit, Innovaatiopolitiikka, Patentit
Keywords
R&D tax incentives, R&D investments, Innovation policy, Patents
ISSN
2323-2463
JEL
K34, L5, O3, O31
Sivuja
10
Kieli
Suomi