Regional Economic Disparities in Finland

Fornaro Paolo

Abstract

In this note, I study the Finnish regional dispersion of economic indicators such as the GDP per capita, labour productivity, the employment rate and the compensation of employees. Moreover, I examine the regional-level correlation between these variables. The results are then compared with what has been found for the German and Italian economies.

Finnish regional economies display substantial variation, but their GDP per capita, productivity and employment rate have converged. However, the compensation of employees has diverged. Compared to Germany and Italy, the Finnish economy has a lower regional dispersion, with a similar convergence process as in Germany. The correlation between regional productivity and the employment rate is lower than what is found in Italy and Germany, and the same holds for productivity and wages.

The picture gathered from this analysis is mixed. Convergence of economic conditions is certainly positive, but the divergence of the compensation of employees can be problematic for the long-term sustainability of the Finnish regional markets. If well-paid jobs concentrate in richer regions, there will be higher incentives for young and well-educated workers to move away from peripheral (in economic terms) areas, which would be at risk of stagnation.

 

Alueelliset erot Suomessa

Tiivistelmä

Tässä muistiossa tarkastellaan, millaista alueellista vaihtelua Suomessa on esiintynyt bkt:n suhteessa asukasta kohti, työn tuottavuudessa, työllisyysasteessa ja palkoissa. Lisäksi tutkitaan sitä, miten nämä tekijät ovat korreloituneet keskenään. Suomen kehitystä myös verrataan Saksaan ja Italiaan.

Suomen maakuntien väliset erot ovat olleet monessa suhteessa suuret, mutta erot ovat kaventuneet merkittävästi. Variaatiokertoimella mitattuna bkt per asukas, työn tuottavuus ja työllisyysaste vaihtelivat maakuntien välillä vähemmän vuonna 2015 kuin vuonna 2000. Sen sijaan palkkojen vaihtelu on kasvanut. Suomen alueelliset erot ovat pienemmät kuin Saksassa ja Italiassa. Suomen alue-erojen kaventuminen on ollut samanlaista kuin Saksassa. Tuottavuuden ja työllisyysasteen välinen korrelaatio Suomen maakunnissa on ollut pienempi kuin Saksassa ja Italiassa.

Tulokset tarjoavat kiinnostavan kuvan Suomen aluekehityksestä. Elintason, työn tuottavuuden ja työllisyyden erojen kaventumista voidaan pitää myönteisenä. Sen sijaan palkkatasojen erkaantuminen voi lopulta aiheuttaa ongelmia. Jos korkeapalkkaiset työpaikat keskittyvät harvoille vauraille alueille, tämä voi kannustaa nuoria ja korkeasti koulutettuja lähtemään köyhemmistä maakunnista. Tämä saattaa jähmettää köyhempien kuntien kehityksen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 68
Päiväys
25.06.2018
Avainsanat
Lähentyminen, alueellinen eriarvoisuus, tuottavuus, palkat
Keywords
Convergence, regional inequalities, productivity, wages
ISSN
2323-2463
JEL
O47, R11, R23
Sivuja
10
Kieli
Englanti