Renewal of Companies: Industry Switching as a Form of Structural Change

Abstract

The contributions of entry and exit of firms to aggregate productivity growth are well-established in the literature. However, the impact of industry switching of firms on productivity remains overlooked. The purpose of this report is to shed new light on the role of industry switching as a form of structural change.

The results show that industry switching is very common and occurs in all industries in Finland, especially during the times of recession. Industry switching has had both positive and negative contributions to aggregate productivity in different periods. Intra-industry switching had mainly negative impact on productivity growth suggesting that switching was taken as a strategy to survive. On the other hand, inter-industry switching had mainly positive impact on productivity growth, suggesting that switching was associated with new products and technologies.

The study also looked at the structural developments of industries relevant for combating climate change. As emission reduction targets require companies to renew their product and service offerings, climate policy can help guide companies to switch industries. However, in the industries examined in the study, restructuring has so far taken place mainly through entry and exit.

Yritysten uudistuminen: Toimialan vaihto rakennemuutoksen osatekijänä

Tiivistelmä

Yritysten markkinoille tulo ja markkinoilta poistuminen on tunnistettu merkittäviksi toimialan tuottavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi. Sen sijaan yritysten toimialan vaihdosten tuottavuusvaikutuksista on olemassa hyvin niukasti tutkimustietoa. Tässä raportissa analysoidaan radikaalien ja vähittäisten toimialavaihdosten aikaansaamia tuottavuusvaikutuksia.

Tulokset osoittavat, että toimialan vaihdokset ovat luultua yleisempiä ja vaihdoksia tapahtuu erityisesti laskusuhdanteessa. Toimialan vaihdosten tuottavuusvaikutukset riippuvat kuitenkin ajanjaksosta. Vähittäisillä toimialavaihdoksilla on pääasiassa negatiivisia tuottavuusvaikutuksia. Tämä voi johtua siitä, että vähäisemmät toimialan muutokset ovat yrityksille kenties selviytymiskeino markkinakilpailussa. Toisaalta suurilla tai radikaaleilla toimialamuutoksilla on pääsääntöisesti positiivinen tuottavuusvaikutus. Tämä viitannee siihen, että uudet teknologiat tai tuotteet ohjaavat yrityksiä siirtymään kokonaan teollisuudenalalta toiselle tai toisella alalla on paremmat kasvu- tai kannattavuusnäkymät.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ilmastomuutoksen torjunnan kannalta merkittävien teollisuudenalojen rakenteellista kehitystä. Koska päästövähennystavoitteet edellyttävät yritysten tuote- ja palvelutarjonnan uudistumista, ilmastopolitiikka voi osaltaan ohjata yrityksiä vaihtamaan toimialaa. Tutkimuksessa tarkastelluilla toimialoilla rakennemuutos on kuitenkin toistaiseksi tapahtunut pääasiassa uusien markkinoille tulevien yritysten ja markkinoilta poistuvien yritysten kautta.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 126
Päiväys
28.03.2022
Avainsanat
Toimialarakenne, Toimialan vaihdos, Tuottavuushajotelma, Työn tuottavuus
Keywords
Industrial structure, Industry switching, Labor productivity, Productivity decompositions
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C81, D22, L16
Sivuja
26
Kieli
Englanti