Rajaresurssien puute hidastaa teollisen internetin alustaekosysteemien syntyä

Castren KlausKortelainen AleksiSeppälä Timo

Tiivistelmä

Analysoimme Ali-Yrkön ja Rouvisen (2015) tunnistamat 51 Suomen valmistavan teollisuuden keskisuurta yritystä. Tällä hetkellä näistä 51 yrityksestä, jotka työllistävät 250–499 henkilöä vuonna 2013, yksikään ei hyödynnä liiketoiminnassaan digitaalisia alustoja. Digitaalisille alustoille on tyypillistä, että eri toimijat luovat, tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisten pelisääntöjen, teknisten rajaresurssien ja käyttäjäkokemusten puitteissa. Vain seitsemän yrityksen (14 %) tuote- ja palvelu tarjooma sisälsi digitaalisia ominaisuuksia. Digitaalisia tuote- ja palveluominaisuuksia kartoitimme 26 suomen- ja englanninkielisellä termillä, kuten esimerkiksi ’teollinen internet’, ’sensori’, ’pilvipalvelu’ ja ’ennakoiva huolto’. Lopuksi pohdimme rajaresurssien avaamiseen liittyvää neljä strategista kysymystä.

The Lack of Boundaries Resources Hinders the Growth of Industrial Internet

Abstract

We analyze 51 medium-sized manufacturing industry companies identified by Ali-Yrkkö and Rouvinen in their earlier research in 2015. Currently, out of these 51 companies with a staff of 250–499 employees in 2013, none are using digital platforms for business network management. It is typical for digital platforms that different actors can create, provide and maintain complementary products and services to the various distribution channels and markets, within the framework of mutually agreed business and contract rules, technical bourdary resources and a predefined user experience. Only seven companies (14%) offer digitally featured products and services. Digital product and service features are charted by using 26 different Finnish and English search terms, such as ’internet of things’, ’sensor’, ’cloud service’ and ’preventive maintenance’. Finally we consider four strategic questions for open boundary resources.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 55
Päiväys
26.08.2016
Avainsanat
Digitaaliset alustat, Rajaresurssit, Digitaalinen tarjooma, Kemppi
Keywords
Digital platforms, Boundary resources, Digital offering, Kemppi
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L8, L86, L89
Sivuja
12
Kieli
Suomi