Parental Job Loss and Application Decisions in Finnish Post-Secondary Education

Laukkonen Marja-Lisa

Abstract

In Finland, there are no tuition or application fees for post-secondary education. However, the application and admission processes by which the educational institutions select new students may still generate inequalities between prospective applicants from different socioeconomic backgrounds. Institutions select their students based on school and program-specific entrance examinations that measure how well the applicants have mastered predetermined exam materials. Typically, preparing for the exams is time consuming and applicants focus on one entrance exam at a time.

Selectivity varies between the schools and programs, depending on the exam performance of the competing applicants. As a result, it can be difficult for students to evaluate their chances of being selected. This uncertainty together with the limited number of applications introduces a strategic component to the application decisions. Furthermore, students from low-income families may not have the resources to take preparation courses or to cover the costs of spending gap years to prepare for the exam.

To study the socioeconomic aspect of application decisions, I use information on the newly graduated Finnish general upper secondary school students between the years 2004 and 2013. First, I document differences in application behaviors between students from different family income groups. Students who have performed equally well on the Finnish language test in the national matriculation examination but come from different family income groups exhibit different application behaviors. Compared to their peers from high-income families, students from low-income families are less likely to apply to universities and more likely to apply to polytechnics, send fewer applications overall, and apply to less selective programs.

Second, by exploiting information on parental job losses due to plant closures, I investigate the causal impact of family income on the application decisions. I find that parental job losses have no impact on the likelihoods of high school graduates applying to any post-secondary institution, to at least one university or to at least one polytechnic. Instead, the affected students change their application strategies by sending fewer applications and by choosing less selective programs.

Vanhempien irtisanomisen vaikutus uusien ylioppilaiden korkeakouluhakupäätöksiin

Tiivistelmä

Suomessa korkeakoulutus ja korkeakouluihin hakeminen ovat ilmaisia. Nykyisenlainen opiskelijavalintajärjestelmä voi kuitenkin synnyttää eriarvoisuutta eri perhetaustoista tulevien hakijoiden välille. Korkeakoulut painottavat valinnoissaan pääsykokeita, joilla tyypillisesti mitataan hakijoiden kykyä omaksua alakohtaista valintakoekirjallisuutta. Etenkin vahvasti kilpailluilla aloilla kokeisiin valmistautuminen on työlästä ja hakijat joutuvat keskittymään yhteen pääsykokeeseen kerrallaan.

Sisäänpääsyn vaikeus riippuu kussakin kohteessa kilpailevien hakijoiden koesuorituksista. Yksittäisen hakijan voi siksi olla vaikeaa arvioida mahdollisuuksiaan tulla valituksi haluamaansa hakukohteeseen. Epävarmuus sisäänpääsyn todennäköisyydestä ja hakemusten rajallinen määrä antavat yhdessä sijaa taktikoinnille. Perheen tulotaso voi osaltaan sanella sen, onko hakijan taloudellisesti mahdollista osallistua maksulliselle valmennuskurssille taikka kattaa välivuodesta aiheutuvat kustannukset.

Tutkin vanhempien tulotason yhteyttä uusien ylioppilaiden korkeakouluhakupäätöksiin vuosien 2004 ja 2013 välillä. Vertailen ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeessa yhtä hyvin suoriutuneiden, mutta eri tuloluokista lähtöisin olevien ylioppilaiden hakupäätöksiä keskenään. Tulokset osoittavat, että pienituloisten perheiden ylioppilaat hakevat vähemmän yliopistoihin ja vastaavasti enemmän ammattikorkeakouluihin kuin suurituloisten perheiden ylioppilaat. Lisäksi pienituloisten perheiden ylioppilaat lähettävät pienemmän kokonaismäärän hakemuksia ja kohdistavat ne varmemman sisäänpääsyn kohteisiin kuin ylioppilaat suurituloisista perheistä.

Perheen tulotason kausaalivaikutuksen tunnistamiseksi hyödynnän tietoa yritysten toimipaikkojen sulkeutuessa irtisanotuiksi tulleista vanhemmista ja heidän lapsistaan. Tulokset osoittavat, että vanhemman irtisanotuksi tulemisella ei ole vaikutusta ylioppilaan todennäköisyyteen hakea opiskelupaikkaa. Todennäköisyydet hakea ainakin yhteen yliopistoon tai ainakin yhteen ammattikorkeakouluun säilyvät myös ennallaan. Sen sijaan työpaikkansa menettäneiden vanhempien lapset lähettävät pienemmän kokonaismäärän hakemuksia ja kohdistavat ne varmemman sisäänpääsyn kohteisiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 55
Päiväys
01.02.2018
Avainsanat
Taloustiede, Korkeakoulutus, Hakukäyttäytyminen, Vanhempien irtisanominen
Keywords
Economics, Post-secondary education, Application strategies, Parental job loss
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
I23, I24
Sivuja
34
Kieli
Englanti