Uudistuminen toimialavaihtojen kautta ja sen tuottavuusvaikutukset

Tiivistelmä

Yritysten perustamisten ja lopettamisten lisäksi yrityskenttä uudistuu myös sisältäpäin. Osa yrityksistä uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa niin paljon, että se johtaa toimialan vaihtumiseen. Tulosten perusteella alan vaihdokset ovat yllättävän yleisiä Suomen yrityskentässä. Niistä 2000-luvun alun yrityksistä, jotka jatkavat toimintaansa edelleen, peräti neljäsosa on vaihtanut toimialaa.

Kuten yritysten syntyminen ja lopettaminen myös tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen on osa toimialojen rakennemuutosta, ja se voi vaikuttaa niiden tuottavuuskasvuun. Tulosten mukaan toimialavaihdosten tuottavuusvaikutukset vaihtelevat aloittain ja ajankohdittain. Vähittäisillä alanvaihdoksilla on pääasiassa negatiivisia tuottavuusvaikutuksia, mikä viittaa siihen, että vaihdos on tehty yrityksen selviytymisen vuoksi.

Toisaalta suurilla eli radikaaleilla alanvaihdoksilla on pääsääntöisesti positiivinen tuottavuusvaikutus. Tämä tulos on tärkeä Suomen innovaatiopolitiikan kannalta, joka pyrkii kannustamaan yrityksiä uudistumiseen. Markkinoille pääsyn esteistä on tehty paljon tutkimusta keskittyen lähinnä aloittaviin yrityksiin. Esteet voivat kuitenkin vaikuttaa samalla tavalla myös niihin yrityksiin, jotka pyrkivät pääsemään markkinoille toimialavaihdoksen kautta. Alan vaihtaminen olisi siis tunnistettava eräänä markkinoille tulon muotona.

Renewal Through Industry Switching and Its Impacts on Productivity

Abstract

Productivity growth in Finland has slowed down due to structural change. Firms are in a continuous process of renewal in a dynamic economy. In addition to firms’ entry and exit, the structure of business sector also renews internally. Some firms renew their product and service offerings to such an extent that they change industry. We find that industry switching by firms are surprisingly common in Finnish business sector. As many as a quarter of companies in the early 2000s that continue to operate in 2018 have switched industries.

Similar to entry and exit, the renewal of products and service offerings is a part of structural change that can impact productivity growth of industries. Industry switching has both positive and negative contributions to aggregate productivity in different industries and periods. Gradual industry switching mainly has negative impact on productivity growth suggesting that the change of industry is a survival strategy.

On the other hand, more radical industry changes generally have positive impacts on productivity. This result is particularly relevant to the Finnish innovation policy that aims to provide incentives for continuous renewal of companies. Much research has been done on barriers to startup establishment. However, industry switching is also a form of entry, and the barriers of product switching and how those could be lowered should be further explored.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 106
Päiväys
28.03.2022
Avainsanat
Rakennemuutos, Toimiala, Toimialavaihdos, Tuottavuus, Uudistuminen
Keywords
Industry, Industry switching, Productivity, Renewal, Structural change
ISSN
2323-2463
JEL
D4, O47, D23
Sivuja
8
Kieli
Suomi