Maahanmuuttajataustaiset, paikalliset ja globaalit yritykset Suomen työpaikka- ja tuotantorakenteiden muutoksessa

Maliranta MikaNurmi Satu

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten yritysten reaalisen arvonlisäyksen, työllisyyden ja työn tuottavuuden kasvua Suomessa vuosina 2007–2016. Analyysissä on käytetty Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa, joka mahdollistaa yritysten, niiden omistajien ja työntekijöiden rekisteripohjaisten tietojen yhdistämisen.

Maahanmuuttajataustaisten yritysten osuus yrityskannasta on ollut muutaman prosentin ja osuus yrityssektorin työvoimasta yhden prosentin luokkaa, joten niiden vaikutus Suomen talouden ja työllisyyden kasvuun on pakostakin rajallinen. Maahanmuuttajataustaisten yritysten reaalisen arvonlisäyksen kasvu on kuitenkin ollut selvästi muita yritysryhmiä nopeampaa. Työpaikkojen syntymisaste on niissä ollut poikkeuksellisen voimakasta, mutta työpaikkojen tuhoutumisaste on ollut silti samaa luokkaa kuin kotimaisissa paikallisissa yrityksissä. Maahanmuuttajataustaiset yritykset ovat luoneet suhteellisen paljon matalan tuottavuuden ja palkkatason työpaikkoja. Niiden palkkojen kasvu on ollut keskimäärin muita nopeampaa, mutta palkkojen myötäsyklinen suhdannevaihtelu on ollut muita voimakkaampaa.

Immigrant-owned, Local and Global Firms in the Finnish Job and Production Restructuring

Abstract

We examine the growth of real value added, labour input and labour productivity of immigrant-owned firms in Finland in 2007–2016. In our analysis we use the so-called FLOWN (Finnish Longitudinal OWNer-Employer-Employee) data by Statistics Finland that allows linking register information on firms, their owners and employees.

As immigrant-owned firms account for a few percent of all firms and about one percent of all labour in the business sector, their contribution to the growth of output and employment must be limited. However, the growth rate of their real value added is markedly stronger than in other firm groups. Their job creation rates are exceptionally high but their job destruction rates are, however, about the same magnitude as in the indigenous-owned firms. The immigrant-owned firms have created a relatively large amount of low productivity and low wage jobs. On an average, their wage growth has been somewhat higher than in other firms, but pro-cyclical variation of wages has been stronger.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Maahanmuuttajat, yritysdynamiikka ja talouskasvu
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 91
Päiväys
14.05.2019
Avainsanat
Maahanmuuttajat, Tuotannon kasvu, Työllisyyden kasvu, Tuottavuuden kasvu, Luova tuho
Keywords
Immigrants, Output growth, Employment growth, Productivity growth, Creative destruction
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J15, J21, J24, E24
Sivuja
25
Kieli
Suomi