Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointikehikko – ehdotus

Tiivistelmä

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset herättävät muiden laajempien taloudellisten vaikutusten kanssa paljon keskustelua. Keskustelun ytimessä on kysymys siitä, tulevatko kaikki merkitykselliset vaikutukset otettua huomioon viranomaisten teettämissä vaikutusarvioinneissa. Tässä muistiossa käymme läpi, millaisia vaikutuksia liikenteellisen saavutettavuuden muutoksilla on työmarkkinoilla ja miten niitä voidaan käsitellä liikenteen arviointikehikoissa.

Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että perinteinen hyöty-kustannusanalyysi huomioi merkittävän osan liikennehankkeiden työmarkkinavaikutuksista, eli ne tulevat huomioiduksi liikenneinvestoinneista tehtävissä hankearvioinneissa. Hankkeilla voi kuitenkin olla myös laajempia taloudellisia vaikutuksia, työmarkkinavaikutukset mukaan lukien, jotka tulisi huomioida arvioinneissa.

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten tietopohjaa ja sen pohjalta vaikutusarviointia on kuitenkin perusteltua kehittää, jotta mielikuvien sijaan pystytään tuottamaan tutkimustietoon pohjautuvia arvioita vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Esitämme liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten arviointiin nelitasoista kehikkoa. Kattavien arviointien tekeminen edellyttää valtakunnallisen liikennemallin kehittämistä ja Suomea koskevaa empiiristä tutkimusta.

The Labor Market Impacts of the Transport System – A Proposal for an Evaluation Framework

Abstract

The labor market impacts of transport system, as well as other so-called wider economic benefits, are debated widely. The discussion revolves around the question whether the transport appraisal frameworks capture all pertinent economic benefits. In this brief, we discuss how changes in accessibility caused by changes in the transport system affect the labor market and how to incorporate these effects to the transport appraisal framework.

International research shows that traditional cost-benefit analysis largely captures the labor market impacts of transport system changes. However, there may still exist some wider economic impacts, including labor market impacts, that should be incorporated to the appraisals.

The appraisal of the labor market impacts of transport system should be developed to provide research-based evaluations of the magnitude and incidence of the labor market impacts. We propose a four-level framework to assess the impacts of transport infrastructure changes on the labor market. Comprehensive appraisal demands the development of a nationwide transportation model and empirical research using Finnish individual level panel data with detailed geographical information.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 85
Päiväys
18.02.2020
Avainsanat
Liikennejärjestelmä, Työmarkkinat, Liikennehankkeet, Taloudelliset vaikutukset
Keywords
Transport system, Labour market, Wider economic impacts
ISSN
2323-2463
JEL
R42, H43, J68, H54
Sivuja
7
Kieli
Suomi