Hiilineutraali Suomi 2035 on kova tavoite

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen vastustamiseksi Euroopan unioni ja Suomi sen jäsenmaana pyrkivät saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä, Suomi jo vuoteen 2035 mennessä. Tässä muistiossa on arvioitu Suomen kasvihuonekaasupäästöjen (CO2-ekv.) kehitystä vuosina 2019–2024 Etlan uusimman Suhdanne- ja toimialaennusteen pohjalta. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä teknologinen muutos on avainasemassa hiilineutraalisuuden saavuttamisessa. Ennusteessa on tehty kolme teknologiaoletusta, jotka kuvaavat tuotannon arvonlisäyksen päästöintensiivisyyden mahdollista kehitystä.

Perusuralla, joka rakentuu toimialojen arvonlisäyksen ennustettuun kehitykseen ja niiden tuotannon päästöintensiivisyyden keskimääräiseen muutokseen viime vuosina, CO2-ekv. päästöjen määrä vähenee vuosina 2019–2024 keskimäärin noin neljä prosenttia vuodessa. Aiempaan laskelmaamme verrattuna olemme nyt arvioineet energiahuollon CO2-päästöt ja hiilinielujen kehityksen uudella tavalla. Hyvä kehitys ei kuitenkaan vielä riitä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen, joka edellyttäisi vielä noin puolet nopeampaa alanemisvauhtia. Teknologisen kehityksen on siis kiihdyttävä selvästi viime vuosien vauhdista.

Julkinen sektori voi tukea hiilineutraalisuuden saavuttamista muun muassa t&k-rahoituksella, poistamalla tavoitteen kannalta haitalliset tukiaiset, asettamalla haittaveroja ja olemalla aktiivinen EU:n päästökaupan kehittämisessä. Hiilineutraalisuustavoite voidaan ottaa huomioon myös julkisissa hankinnoissa ja infrastruktuuri-investoinneissa.

Carbon-Neutral Finland 2035 Is a Tough Objective

Abstract

In order to fight the climate change, the European Union and Finland as its member country are seeking carbon neutrality by 2050, Finland already by 2035. In this brief, we assess the development of Finnish greenhouse gas emissions (CO2 equivalent) in 2019–2024 based on Etla’s most recent macroeconomic and industry sector forecasts. Technological change that will cut greenhouse gas emissions is paramount for the efforts to reach carbon neutrality. We use three technological assumptions that describe how the emission intensity of value added may develop.

Our baseline scenario, based on how value added will change in each industry combined with their average development in emission intensity over the past few years, shows that the aggregate emissions will decrease on average by about four per cent annually in 2019–2024. Compared to our previous forecast, we have now calculated the development of CO2 emissions in the electricity, gas and steam producing sector and the development of carbon sinks in a new way. However, this good development is not yet enough to reach the carbon neutrality target which requires a speed of decline in emissions of around six per cent annually. Consequently, technological change needs to accelerate considerably.

The public sector can support the efforts to reach carbon neutrality by, among other things, R&D funding, removing harmful subsidies, introducing environmental taxes, and being active in the development of the EU’s emissions trading system. Carbon neutrality can also be taken into account in public procurement and infrastructure investments.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 90
Päiväys
08.09.2020
Avainsanat
Talousennuste, CO2, Hiilineutraalisuus, Päästökauppa
Keywords
Economic forecast, CO2, Carbon neutrality, Emissions trading
ISSN
2323-2463
JEL
E17, O11, O30, O44, O47
Sivuja
8
Kieli
Suomi