Exchange Rate Regime, Fiscal Foresight and the Effectiveness of Fiscal Policy in a Small Open Economy

Virkola Tuomo

Abstract

This paper studies the effects of discretionary fiscal policy shocks under different exchange rate regimes within a structural vector autoregressive (SVAR) model. We first suggest that by estimating the effects of fiscal policy shocks in two structurally similar small open economies that have opted for different monetary policy regimes (Finland and Sweden), we may control for the economic environment and study the effect of exchange rate regime on fiscal policy transmission. Second, we propose to augment the baseline model with quarterly fiscal forecasts and study fiscal policy shocks under fiscal foresight, i.e., when economic agents may anticipate and respond to fiscal policy measures prior to their implementation. Our findings suggests that discretionary fiscal policy is more effective under a fixed exchange rate regime than under a floating exchange rate regime. This is consistent with the conventional wisdom inherited from the Mundell-Fleming framework and with recent evidence that suggests the effectiveness of fiscal policy depends on the degree of monetary policy accommodation. We also find evidence that unanticipated (as opposed to standard SVAR) fiscal policy shocks have a larger expansionary effect on output than in the baseline.

Valuuttakurssiregiimi, ennakointivaikutukset ja finanssipolitiikan tehokkuus pienessä avotaloudessa

Tiivistelmä

Tässä paperissa tarkastellaan päätösperäisen finanssipolitiikan shokkeja eri valuttaakurssiregiimeillä rakenteellisessa vektori-autoregressiomallissa. Empiirinen asetelma perustuu päätösperäisten finanssipolitiikan shokkien tarkasteluun kahdessa rakenteellisesti samankaltaisessa pienessä avotaloudessa, jotka ovat valinneet erilaisen rahapoliittisen regiimin (Suomi ja Ruotsi). Paperissa motivoidaan miksi asetelma mahdollistaa talouden rakenteellisten tekijöiden ja suhdannetilanteen kontribuution kontrolloimisen finanssipoliittisten toimien välittymisessä taloudelliseen aktiviteettiin. Lisäksi paperissa tarkastellaan kuinka päätösperäisen finanssipolitiikan vaikutukset muuttuvat, jos talouden toimijat voivat ennakoida ja reagoida tuleviin finanssipoliittisiin toimenpiteisiin ennen niiden toteutusta. Empiiriset tulokset viittaavat siihen, että finanssipolitiikka on tehokkaampaa kiinteällä valuuttakurssilla kuin kelluvalla valuuttakurssilla. Tulokset ovat yhdenmukaisia perinteisen Mundell-Fleming mallin ja viimeaikaisen finanssipolitiikkaa koskevan kirjallisuuden kanssa. Tulokset antavat tukea myös sille, että ennakointivaikutukset vaikuttavat finanssipolitiikan shokkien identifikaatioon ja siten myös finanssipolitiikan estimoituihin kerroinvaikutuksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 20
Päiväys
03.03.2014
Avainsanat
Finanssipolitiikka, Valuuttakurssiregiimi, Ennakointivaikutukset, Pieni avotalous
Keywords
Fiscal policy, Exchange rate regime, Fiscal foresight, Small open economy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E62, E63, F41, H30
Sivuja
66
Kieli
Englanti