Productivity: An International Comparison

Hyvärinen Jari

Tutkimuksessa selvitetään teollisuuden ja palveluiden tuottavuutta ja kannattavuutta. Aluksi ver-rataan tuottavuuden tasoa ja kasvua OECD-maissa vuosina 1975–2009. Vertailun mukaan monilla Suomen avainaloilla tuottavuus on kasvanut kilpailijamaita nopeammin 1990-luvulta lähtien. Eräänä tärkeänä moottorina on ollut informaatioteknologian tuoma murros 1990-luvun puolivälistä alkaen. Lopuksi raportissa tarkastellaan kannattavuutta vuonna 2007. Laskelmissa kannattavuus on jaettu tuottavuuteen, hintoihin ja tuntipalkkaan. Tulokset osoittavat, että myös kannattavuudessa Suomen tehdasteollisuus on selviytynyt lähinnä hyvän tuottavuuden ansiosta. Tämä vaatisi kuitenkin lisätutkimusta. Erityisesti hintakomponentin laatuun tarvittaisiin lisävalaistusta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1264
Päiväys
2012
Avainsanat
tuottavuus, kannattavuus, hinnat, palkat
Keywords
productivity, profitability, prices, labour compensation
JEL
J24,J31,O47
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti