Fiscal sustainability and policy rules under changing demographic forecasts

Julkisen talouden kestävyysarvioissa tarvitaan ennusteita tulevasta väestökehityksestä, jos väestön ikääntymisen seuraukset halutaan ottaa mukaan. Väestöennusteiden epävarmuus on suurta, ja tämä on eräissä aiemmissa tutkimuksissa huomioitu tekemällä kestävyyslaskelmia stokastisten väestösimulaatioiden avulla. Tässä tutkimuksessa näihin simulointeihin on lisätty periodeittain päivittyvät väestöennusteet. Tämän uuden tekniikan avulla tutkimme sekä odotettuja väestön ikääntymisen vaikutuksia julkiseen talouteen että odotuksista poikkeavien toteutumien vaikutuksia erilaisten politiikkavalintojen oloissa.

Julkisen talouden nykylinjaa kuvaamme politiikkana, jossa työeläkemaksuja nostetaan eläkemenojen rahoittamiseksi, ja terveys- ja hoivamenot rahoitetaan kunnallisveroilla ja valtionavuilla. Valtion veroasteet pidetään nykyisillä tasoillaan. Osoitamme, että riski valtion velan kasvusta kestämättömäksi on merkittävä, ja ylivelkaantumisen estämiseksi olisi syytä miettiä vaihtoehtoisia tai täydentäviä politiikkavalintoja. Osoitamme myös, että vaikka väestöennusteet ovat hyvin epävarmoja, niiden varaan voidaan rakentaa hyödyllisiä politiikkasääntöjä velkaantumisen rajoittamiseksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1265
Päiväys
2011
Avainsanat
julkisen talouden kestävyys, muuttuvat väestöennusteet, stokastiset väestösimulaatiot
Keywords
public finance, fiscal sustainability, stochastic population simulations, changing demographic forecasts
JEL
H30,H62,H63,J11
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti