Career and Wage Dynamics: Evidence from Linked Employer-Employee Data

Kauhanen AnttiNapari Sami

Tutkimuksessa tarkastellaan sekä yritysten sisäistä että yritysten välistä ura- ja palkkadynamiikkaa hyödyntämällä laajaa yhdistettyä työnantaja-työntekijä paneeliaineistoa. Käytettävä aineisto kattaa 26 vuoden ajanjakson ja se mahdollistaa kuusitasoisen vaativuustasohierarkian laatimisen yli 5000 yritykselle. Tutkimuksessa toistetaan monia Bakerin, Gibbsin ja Holmströmin (Quarterly Journal of Economics, 1994) tekemiä tarkasteluja, mutta samalla myös laajennetaan heidän analyysiaan ura- ja palkkadynamiikasta. Tutkimuksen tulokset antavat tukea monille heidän yhtä yritystä koskeville havainnoille. Urat yrityksissä ovat tärkeitä, mutta yrityksen sisäisten työmarkkinoiden teoria ei saa kuitenkaan varauksetonta tukea. Viimeaikaiset teoriat ura- ja palkkadynamiikasta pystyvät sen sijaan hyvin selittämään tutkimuksen empiirisiä havaintoja.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1244
Päiväys
2011
Avainsanat
yrityksen sisäiset työmarkkinat, työnantajan vaihdokset, ylennykset, palkkakasvu, inhimillinen pääoma
Keywords
internal labor markets, employer changes, promotions, wage growth, human capital
JEL
M51,M12,J62,L22
Sivuja
32
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti