Intangibles and the gender wage gap: An analysis of gender wage gaps across occupations in the Finnish private sector

Asplund RitaNapari Sami

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet aineettoman pääoman olevan tärkeä talouskasvun ja tuottavuuden lähde. Tutkimuksissa on lisäksi havaittu aineettoman pääoman vaikuttaneen merkittävällä tavalla palkkarakenteisiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin viime vuosina. Tämä tutkimus täydentää aikaisempaa kirjallisuutta aineettoman pääoman palkkavaikutuksista tarkastelemalla aineettoman pääoman merkitystä sukupuolten palkkaerojen taustalla Suomen yksityisellä sektorilla. Tutkimus vertailee sukupuolten palkkaeroja ja niissä tapahtuneita muutoksia vuosina 2002 ja 2009 erikseen teollisuuden toimihenkilöiden ja yksityisen palvelusektorin työntekijöiden osalta. Lisäksi tutkimuksessa jaetaan henkilöt tehtävänimikkeiden perusteella kahteen ryhmään : ICT-, T&K, johto- tai markkinointitehtävissä toimivat ja kaikki muut työntekijät. Tämä eri henkilöstöryhmien yksityiskohtaisempi tarkastelu sektoreittain osoittautuu tärkeäksi, sillä havaitsemme huomattavia eroja sekä sektoreiden että työntekijäryhmien välillä sukupuolten keskimääräisissä palkkaeroissa, sukupuolten palkkaerojen vaihtelussa palkkajakauman eri osissa ja sukupuolten palkkaeroissa tapahtuneissa muutoksissa tarkasteluajanjakson aikana. Tuloksemme viittaavat edelleen siihen, että havaittujen erojen taustalla sektorikohtaiset tekijät ovat keskeisessä asemassa, joskaan työntekijäryhmäkohtaiset tekijät eivät ole täysin vailla merkitystä. Tästä syystä aineettoman pääoman vaikutusten tutkiminen sukupuolten välisiin palkkaeroihin vertailemalla eri työntekijäryhmiä ilman, että samanaikaisesti kiinnitetään huomiota sektoriin, saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin aineettoman pääoman tärkeydestä miesten ja naisten välisissä palkkaeroissa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1243
Avainsanat
sukupuolten väliset palkkaerot, hajotelma, inhimillinen pääoma, aineeton pääoma, kvantiiliregressio, palkan muodostus, palvelualat, teollisuus
Keywords
gender wage gap, decomposition, human capital, intangible capital, quantile regression, wage formation, services, manufacturing
JEL
J16,J31
Sivuja
29
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti